GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lược Sử Tịnh Xá Ngọc Duyên

Tịnh xá Ngọc Duyên tại thôn Bằng Châu, xã Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định được đức Thầy Giác An, một trong những vị đại đệ tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập vào năm 1960. Lúc bấy giờ, đức Thầy hành đạo đến vùng đất này và gia đình Phật tử Thiện Vinh, thế danh Đinh Trấn, đã khởi phát tâm lành dâng cúng khu đất để đức Thầy dừng chân nghỉ ngơi, thuyết kinh giảng đạo cho bà con.

Năm 1966, tịnh xá Ngọc Duyên được đức Thầy chứng minh và chỉ định Đại đức Giác Lượng (chính là cố Hòa thượng Giác Lượng) di dời lên vùng đất mới, giáp với chân thành Đồ Bàn, tại thôn Phương Danh, xã Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Từ ấy, tịnh xá Ngọc Duyên trở thành ngôi đạo tràng cho Phật tử bà con bốn phương về tu tập và cũng là nơi truyền bá chánh pháp của chư Tăng Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ.

Năm 1975, đất nước Việt Nam thống nhất, người dân sống trong hòa bình, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, phụng sự chúng sinh chung. Tịnh xá Ngọc Duyên cũng đổi mới từng ngày, từ việc đại trùng tu ngôi Đại hùng Bảo điện, nhà thờ Cửu Huyền, các công trình phụ từ năm 1998 đến năm 2002 hoàn thành và tổ chức Đại lễ Tự tứ - Vu lan thành công rực rỡ, cho đến độ chúng xuất gia, hóa độ tín đồ bổn đạo quy y Tam bảo, đặc biệt là tổ chức tu học, làm các thiện sự, lập đạo tràng chuyên tu như Cúng hội, khóa tu Bát quan trai, khóa Tu thiền, Niệm Phật, đạo tràng Vô Lượng Thọ, đạo tràng Ngũ Bách Danh, đạo tràng Lương Hoàng Sám,…

Năm 2012, khởi công xây dựng Điện thờ Quan Âm và cổng Tam quan. Đến năm 2019, với ước nguyện của cố Hòa thượng Giác Tần, Tăng chúng và Phật tử khởi công xây dựng ngôi Bảo tháp Liên hoa. Trải qua thời gian 3 năm xây dựng, đến năm 2022 thì hoàn thành.

Chư Tôn đức Tăng đã về trụ Tịnh xá Ngọc Duyên có: Đại đức Giác Thường (1960); Đại đức Giác Điểu (1962); Đại đức Giác Trong (1963); Đại đức Giác Mãn (1964); Đại đức Giác Quy (1965); Đại đức Giác Lượng (1966); Đại đức Giác Mến (1967); Đại đức Giác Đề (1968-1969); Đại đức Giác Lượng (1970-1971); Đại đức Giác Thảo (1972); Đại đức Giác Hay (1973); Đại đức Giác Hiền (1974); Trưởng lão Giác Dưỡng (1975-1994); Hòa thượng Giác Tần (1994-2018); Đại đức Giác Phước (từ 2019 đến nay).

 

Lên đầu trang