GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Tổ chức Tang lễ NT. Thích Nữ Hạnh Minh

 BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH MINH

 

BAN CHỨNG MINH:

Hòa Thượng Thích Trí Giác

- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và Tp. Quy Nhơn;

 

Hòa Thượng Thích Nguyên Phước

- Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định;

 

Hòa Thượng Thích Nguyên Chơn

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và Tp. Quy Nhơn;

 

BAN TỔ CHỨC :

Trưởng ban:     

- HT. Thích Đồng Quả: 

- Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN;

- Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định;

- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn.

Phó Trưởng ban:                 

- TT. Thích Hạnh Chơn, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Quy Nhơn.

- NT. Thích Nữ Hạnh Quang, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định.

- SC. Thích Nữ Minh Giác, Trụ trì chùa Tăng Quang.

Thư ký:    

- ĐĐ. Thích Thị Hòa, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN Tp. Quy Nhơn.

- NS. Thích Nữ Minh Tấn, Phó ban BTS GHPGVN Tp. Quy Nhơn.

- SC. Thích Nữ Minh Hiếu

- Phật tử Quảng Tiến - Đỗ Tiến Nghi, UV BTS GHPGVN Tp. Quy Nhơn.

 

Thủ Quỹ:                      SC. Thích Nữ Minh Giác

                                                                  

CÁC TIỂU BAN

 

1/ TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN:

- TT. Thích Viên Chơn, Phó ban BTS GHPGVN tỉnh Bình Định.

- ĐĐ. Thích Nhuận Hiếu

 

2/ TIỂU BAN TIẾP TÂN:

  • Tiếp chư Tăng:

- TT. Thích Quảng Châu, Phó ban BTS GHPGVN Tp. Quy Nhơn.

- TT. Thích Hạnh Chơn, Phó Ban TT BTS GHPGVN Tp. Quy Nhơn.

- TT. Thích Thị Tấn, Phó ban BTS GHPGVN Tp. Quy Nhơn.

 

- Tiếp chư Ni:

- NT. Thích Nữ Hạnh Quang

- NT. Thích Nữ Hạnh Giải

- NS. Thích Nữ Minh Tâm (chùa Hương Quang)

 

 - Tiếp chính quyền:

- HT. Thích Đồng Quả

- ĐĐ. Thích Hạnh Ý, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Tp. Quy Nhơn.

 

3/TIỂU BAN TIẾP LỄ:

- NS. Thích Nữ Minh Từ

- NS. Thích Nữ Đồng Ngân

- NS. Thích Nữ Minh Hiền (Chùa Thanh Long)

- SC. Thích Nữ Nhuận Thành

- SC. Thích Nữ Minh Đạo (Chùa Nhân Quả)

- SC. Thích Nữ Minh Thức

 

4/ TIỂU BAN THIẾT TRÍ:

- SC. Thích Nữ Đức Nguyện

- SC. Thích Nữ Diệu Hải

- SC. Thích Nữ MinhÝ

- SC. Thích Nữ Nhuận Hiếu

- Quý Phật tử Tp. Quy Nhơn.

 

5/ TIỂU BAN THÔNG SỰ:

 - SC. Thích Nữ Đồng Xuân

 - SC. Thích Nữ Minh Phước

 

7/ TIỂU BAN CUNG NGHINH:

- SC. Thích Nữ Minh Thuần

- SC. Thích Nữ Minh Hiếu

- SC. Thích Nữ Minh Hiền (Ngãi An)

- SC. Thích Nữ Minh Nghĩa

 

8/ TIỂU BAN HẦU KIM QUAN

    - Môn nhơn pháp quyến

- SC. Thích Nữ Nhuận Trinh

- SC. Thích Nữ Nhuận Quang

- SC. Thích Nữ Nhuận Bảo

- SC. Thích Nữ Nhuận Tâm

( Ni sinh)

 

9/ TIỂU BAN THỊ GIẢ

- SC. Thích Nữ Minh Giới

- SC. Thích Nữ Minh Thường

- SC. Thích Nữ Minh Ngộ

- SC. Thích Nữ Minh An

 

10/ TIỂU BAN TRAI SOẠN - HÀNH ĐƯỜNG

- SC. Thích Nữ Huệ Nguyên

- SC. Thích Nữ Minh Đức (Hoài Tân)

- SC. Thích Nữ Vạn Huyền

- Quý Phật tử chùa Tăng Quang

 

11/ TIỂU BAN ẨM THỰC - GIẢI KHÁT:

- Quý Phật tử chùa Tăng Quang

 

12/ TIỂU BAN HƯƠNG ĐĂNG:

- SC. Thích Nữ Minh Đức (Bình Ân)

-  SC. Thích Nữ Minh Giới

-  SC. Thích Nữ Nhuận Hiếu

-  SC. Thích Nữ Nhuận Diệu

 

13/ BAN CHUNG CỔ:

-  SC. Thích Nữ Minh Giới

-  SC. Thích Nữ Nhuận Hiếu

 

14/ TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG

- Phật tử Quảng Tiến - Đỗ Tiến Nghi

- Ban Thông tin Truyền thông thành phố Quy Nhơn.

 

15/ TIỂU BAN DI KIM QUAN

- Huynh Trưởng Như Trang–Trần Bá Nhã

- Huynh Trưởng ngành nam GĐPT tỉnh Bình Định

 

16/ TIỂU BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG

- Phật tử Quảng An

- Phật tử Nguyên Điền

 

17/ TIỂU BAN TRẬT TỰ - GI XE

- Huynh Trưởng Quảng Hỷ - Ngụy Văn Hoan

- Huynh Trưởng Gia đình Phật tử thành phố Quy Nhơn

 

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Lên đầu trang