GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

BTS tỉnh thăm các trú xứ An cư PL.2562

Trong hai ngày Mồng 8 và 9 tháng 6 năm Mậu Tuất (20,21.7.2018), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã thăm viếng, vấn an sức khỏe và sách tấn chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư tại các trú xứ trong toàn tỉnh.

Đoàn do Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Uv. Thường trực HĐTS. GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự tỉnh Bình Định làm Trưởng đoàn, cùng đi có ĐĐ.Thích Đồng Thành, Uv. HĐTS. GHPGVN, P.Trưởng Ban Thường trực BTS. tỉnh, Hiệu trưởng Trường TCPH Bình Định; TT.Thích Đồng Quả, Uv. Ban Nghi Lễ Trung ương, P.Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh Bình Định; ĐĐ.Thích Nhuận Trí, P.Trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Bình Định; ĐĐ.Thích Quảng Thái, P.Thư ký kiêm Chánh Vp. BTS tỉnh Bình Định; ĐĐ.Thích Quảng Châu, Uv. Ban KTTC Trung ương, Trưởng Ban KTTC tỉnh Bình Định, ĐĐ.Thích Thanh Hiển, Trưởng Ban HDPT tỉnh Bình Định; ĐĐ.Thích Hạnh Chơn, Uv. Ban TTTT Trung ương, Trưởng Ban TTTT tỉnh Bình Định; ĐĐ.Thích Nhuận Huệ, Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Bình Định; Ni Trưởng TN. Hạnh Quang, P.Trưởng BTS kiêm Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Định; Ni sư TN. Hạnh Giải, Uv. Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định; Sư cô TN. Minh Tấn, Uv Thư ký BTS tỉnh Bình Định và Cư sĩ Thiện Hải, P.Chánh Vp. BTS tỉnh Bình Định.

Quang lâm thăm viếng các trú xứ, đoàn được chư Tôn đức Tri sự đạo tràng báo cáo về chương trình tu học và thời khóa công phu hành trì hằng ngày, số lượng hành giả an cư kiết hạ và tùng hạ tại trú xứ gồm có: TĐ. Long Khánh 31 vị; Chùa Minh Tịnh 15 vị; Chùa Liên Hoa 9 vị; TV. Nguyên Thiều: Tăng 125 vị, Ni 140 vị; Chùa Hương Quang 34 vị; Chùa Long Phước 22 vị; TX. Bửu Quang 25 vị; Chùa Thiên An 36 vị; Chùa Long Hòa 22 vị; Chùa Tịnh Quang 15 vị; Chùa Long Sơn 10 vị. Ngoài ra các Trú xứ còn tổ chức bố tát cho chúng Thập thiện và Bồ tát giới tại gia. Tổ chức thuyết giảng và các hình thức tu tập cho Thiện tín Phật tử như: Tụng kinh, Niệm Phật, Trì chú, Khóa tu Bát Quan trai, Chánh niệm và An lạc. Khóa tu Mùa Hè dành cho Thanh, thiếu niên Phật tử, sinh viên và học sinh...

Tại các trú xứ, HT. Thích Nguyên Phước, TT. Thích Đồng Quả và ĐĐ. Thích Đồng Thành đã tán dương tinh thần tu học, vấn an chư Tôn giáo phẩm Thiền chủ và có lời giáo huấn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc để sách tấn chư Tôn đức Tăng, Ni hành giả an cư.

+ Quí Ngài nhấn mạnh về tầm quan trọng của truyền thống an cư kiết hạ hằng năm đối với các vị Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni, đây là môi trường tu học hoà hợp thanh tịnh nhằm thúc liểm thân tâm, trau giồi giới đức, thể hiện lòng từ bi đối với muôn loài chúng sanh và làm nền tảng cho sự tu tập của hàng Phật tử tại gia.

+ Mục đích của an cư là an tịnh nội tâm, cư trú tại một Đạo tràng thanh tịnh để cùng nhau hành trì Giới đức, Định học và Tuệ học. Ba tháng an cư, hành giả sinh hoạt cộng trú, sống trong tinh thần lục hoà, cùng nhắc nhở giới luật, sách tấn lẫn nhau để tiến tu đạo nghiệp.

+ Trong mùa an cư, không những chư Tăng Ni có điều kiện tu học tăng trưởng Giới Định Tuệ để làm ruộng phước cho hàng Phật tử, mà chính những người Phật tử tại gia cũng có điều kiện công quả, hộ trì Đạo tràng, tụng Kinh, trì Chú, nghe Pháp để nương theo tu học và phát tâm cúng dường tịnh tài phẩm vật, nhờ đó mà tu tạo được công đức phước báu.

+ Lòng cung kính và đạo tâm của hàng Phật tử tại gia là năng lượng khiến chư Tăng Ni tinh cần trau dồi giới đức. Và sự tinh tấn nghiêm trì của chư Tăng Ni là vầng hào quang soi sáng tín tâm, là nơi qui hướng tinh thần của hàng Thiện Tín Phật tử tại gia. Do đó một Đạo tràng an cư kiết hạ nghiêm trì giới luật, tu tập trang nghiêm, thanh tịnh sẽ mang lại vô lượng công đức lành cho khắp pháp giới chúng sanh.

+ Ý nghĩa của An cư Kiết hạ là thời gian để người xuất gia y theo Tỳ Ni Tạng luật, an trú một nơi tịnh tu tam vô lậu học, để duy trì mạng mạch Phật pháp vì chánh pháp được nuôi dưỡng và phát triển vững mạnh đều bắt nguồn từ đời sống phạm hạnh thanh tịnh và hòa hợp của Tăng Ni. Vậy An cư Kiết hạ cũng là dịp để Tăng Ni trau giồi giới đức và trưởng dưỡng đạo tâm nhằm kiểm soát và giữ gìn thân, tâm luôn được thanh tịnh trong chánh niệm. Và đó cũng là cơ duyên đưa đến thánh quả.

Nhìn chung, tinh thần mùa An cư kiết hạ PL. 2562 – DL. 2018 tại 12 trú xứ trong toàn tỉnh tu học trang nghiêm, góp phần gìn giữ truyền thống an cư kiết hạ của Đức Phật từ ngàn xưa. Chương trình thăm trú xứ an cư năm 2018 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định kết thúc thành tựu viên mãn.

 

 

 

Trường hạ tổ đình Long Khánh

 

 

Trường hạ chùa Liên Hoa

 

 

Trường hạ chùa Hương Quang

 

 

Trường hạ chùa Long Phước

 

 

Trường hạ tịnh xá Bửu Quang

 

 

Trường hạ chùa Thiên An

 

 

Trường hạ chùa Long Hòa

 

 

Trường hạ chùa Tịnh Quang

 

 

Trường hạ chùa Long Sơn

 

Tin và ảnh Thiện Hải

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang