GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Cáo phó NT Thích Nữ Hạnh Giáo viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ QUY NHƠN

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc 

     PL. 2564. Quy Nhơn, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

CÁO PHÓ

 

Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định

Môn đồ Pháp quyến chùa Phổ Minh, thành phố Quy Nhơn.

  

VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH GIÁO

 

 

  • Nguyên Ủy viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;
  • Nguyên Ủy viên MTTQVN tỉnh Bình Định;
  • Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định;
  • Nguyên Chánh thư ký Phân Ban ni giới tỉnh Bình Định;
  • Viện chủ chùa Phổ Minh, Tp Quy Nhơn.

Vì bệnh duyên Ni trưởng đã thuận thế vô thường, xả bỏ báo thân vào lúc 13h20’ ngày 30 tháng 10 năm 2020 (Nhằm ngày 14 tháng 9 năm Canh Tý), tại chùa Phổ Minh, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Trụ thế: 74 năm.

* Hạ lạp: 45 Năm.

Lễ nhập kim quan chính thức vào lúc 09h00’ ngày 31 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý). Kim quan được tôn trí tại chùa Phổ Minh, đường Lê Thanh Nghị, phường Đống Đa, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Lễ viếng vào lúc 13h30’ ngày 31 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 15 tháng 9 năm Canh Tý).

Lễ truy niệm vào lúc 06h00’  ngày 03 tháng 11 năm 2020 (nhằm ngày 18 tháng 9 năm Canh Tý). Sau đó cung tống kim quan Ni trưởng Trà tỳ tại Đài Hỏa táng tỉnh Khánh Hòa. Xá lợi Ni trưởng được tôn trí tại chùa Phổ Minh, đường Lê Thanh Nghị, phường Đống Đa, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nay cáo phó.

TM. MÔN NHƠN PHÁP QUYẾN

 

 

Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Quang

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

TRƯỞNG BAN

 

Hòa Thượng Thích Đồng Quả

 

 

 

Ban TTTT PG BĐ

Lên đầu trang