GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chư Tăng hệ phái Khất sĩ Bố tát

Được sự nhất trí của đại chúng Tăng Hệ phái Khất sĩ tỉnh Bình Định, các miền Tịnh xá trong tỉnh Bình Đinh luân phiên đăng ký tụng đọc Giới Bổn vào ngày 14 và ngày 29 hằng tháng. Riêng Tịnh xá Ngọc Duyên trong nhiều năm qua đã đăng ký tụng đọc Giới Bổn trong ba tháng An cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức.

Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm Mậu Tuất, nhằm trong mùa An cư Kiết hạ,  Chư Tôn Đức Tăng Hệ phái Khất sĩ tỉnh Bình Định đã câu hội về đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên để Bố tát tụng đọc Giới bổn, ôn lại những giới điều mà Đức Thế Tôn đã chế ra cho các hàng đệ tử nương theo giới mà hành trì.

Quang lâm chứng minh và tụng đọc Giới bổn có Hòa thượng Thích Giác Trí – Giáo phẩm Hệ phái - Tri Sự phó Kiêm Trưởng Ban GDTN Giáo đoàn III. Hòa thượng Thích Giác Chiến – Giáo phẩm Giáo đoàn III.  Cùng Chư Tôn Đức Tăng trụ trì, trụ xứ các miền Tịnh xá trong tỉnh.

Sau khi Chư Tôn Đức làm lễ niêm hương bạch Phật xong, toàn thể đại chúng trở về Hậu Tổ, an tọa trong chánh niệm để lắng nghe Giới. Đại đức Giác Trực đãi lao Chư Tôn Đức tuyên đọc Giới bổn.

Theo bộ Thanh Tịnh Đạo Luận của Ngài Buddhaghosa định nghĩa về giới như sau: “Giới là gì? Đó là các pháp khởi lên từ tâm sở hiện hữu nơi một người từ bỏ sát sanh hay nơi một người thực hành viên mãn các giới”

Patisambhida nói: “Giới là gì? Có giới là từ tâm sở có, có giới là các tâm sở thọ tưởng hành thức, có giới là sự chế ngự, có giới là không vi phạm.”

Chính tầm quan trọng lớn lao của giới mà Đức Phật khi sắp nhập Niết bàn đã tha thiết nhắm nhủ các thầy Tỳ kheo như sau: “Sau khi ta diệt độ, chúng Tỳ kheo các ngươi phải tôn trọng Ba la đề mộc xoa như người mù gặp ánh sáng, như người nghèo gặp của báu. Phải biết đây là bậc thầy lớn của các ngươi như ta còn sống ở đời cũng chẳng khác gì giới vậy.”

Toàn thể đại chúng đoan trang thiết niệm, an trú trong giới, tất cả đều hoan hỷ lắng nghe từng giới nhỏ đến giới lớn, ai nấy đều tràn đầy niềm hỷ lạc do giới phát sanh.

Cuối cùng Chư Tôn Đức đối trước Tam Bảo đảnh lễ tạ Tam Bảo và tự thân phát lồ sám hối cho được thanh tịnh trong nửa tháng qua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sư Giác Phước

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang