GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chương trình Đại Giới đàn TRÍ ĐỘ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN TRỊ SỰ

 

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỘ

Phật lịch: 2566 - Năm Quý Mão - 2023

      

Ngày 22 tháng 3 năm Quý Mão (11/5/2023)

 • 06 giờ 00 : Giới tử vân tập - nhận phù hiệu.
 • 07 giờ 00  : Ổn định bố trí  nơi ăn ở.
 • 08 giờ 00 : Khảo thí:
  • Điểm danh
  • Công bố nội quy
  • Phát đề thi
 • 11 giờ 00 : Ngọ trai
 • 13 giờ 30 : Phân công trách nhiệm giới tử
 • 14 giờ 00: Cung nghinh chư tôn Hòa thượng chứng minh, Hòa thượng Đường đầu, Thập sư, Chức sự                        đạo tràng.
 • 16 giờ 00 : Lễ dâng y
 • 17 giờ 00 : Dược thực
 • 18 giờ 00 : Thỉnh Dẫn lễ
 • 18 giờ 30 : Lễ Cung an chức sự
 • 19 giờ 00 : Thập sư Ni cầu giới
 • 20 giờ 00 : Khai đạo giới tử
 • 22 giờ 00 : An tức        

 

Ngày 23 tháng 3 năm Quý Mão (12/5/2023)

03 giờ 20

: Thức chúng

04 giờ 00

: Khai Chung bảng, kiết giới trường

05 giờ 00

: Chấp tác

06 giờ 00

: Tiểu thực

08 giờ 00 : - Cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm Chứng minh - Hội đồng Thập sư, Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni                        quang lâm

                   - Cung đón quan khách - chư Thiện tín Phật tử

08 giờ 30 : Lễ Khai mạc Đại Giới đàn (có chương trình riêng)

10 giờ 00 : Cúng ngọ Phật

11 giờ 00 : Ngọ trai

12 giờ 00 : Chỉ tịnh

13 giờ 00 : Thức chúng

14 giờ 00 : Tụng luật

16 giờ 00 : Tấn đàn Sa di

17 giờ 00 : Dược thực

19 giờ 00 : Tấn đàn Tỳ kheo

22 giờ 00 : Hô canh niệm Phật - Tuần chiếu

 

Ngày 24 tháng 3 năm Quý Mão (13/5/2023)

03 giờ 20    : Thức chúng

03 giờ 30     : Hô canh niệm Phật

04 giờ 00     : Công phu khuya

06 giờ 00     : Tiểu thực

07 giờ 00     : Tấn đàn Tỳ kheo

10 giờ 30     : Cúng ngọ Phật

11 giờ 00     : Ngọ trai

12 giờ 00     : Chỉ tịnh

13 giờ 00     : Thức chúng

14 giờ 00     : Tấn đàn Tỳ kheo

15 giờ 00     : Giảng giới Tỳ kheo

16 giờ 30     : Chánh pháp Yết ma cho Tỳ kheo Ni

17 giờ 00     : Dược thực

19 giờ 00     : Tấn đàn Bồ tát xuất gia

20 giờ 00     : Thuyết pháp

22 giờ 00     : Hô canh niệm Phật - Tuần chiếu

 

Ngày 25 tháng 3 năm Quý Mão (14/5/2023)

 • 03 giờ 20 : Thức chúng
 • 04 giờ 00 : Hô canh niệm Phật
 • 05 giờ 00 : Chấp tác
 • 06 giờ 00 : Tiểu thực
 • 08 giờ 00 : Truyền giới Thập thiện
 • 09 giờ 30 : Truyền giới Bồ Tát tại gia
 • 10 giờ 30 : Cúng ngọ Phật, Giảng giới Bồ Tát tại gia
 • 11 giờ 00 : Trai tăng cúng dường
 • 12 giờ 00 : Chỉ tịnh
 • 13 giờ 00 : Thức chúng
 • 14 giờ 00 : Đăng đàn Chẩn tế
 • 17 giờ 30 : Dược thực
 • 19 giờ 30 : Thọ hương
 • 22 giờ 00 : Hô canh niệm Phật - Tuần chiếu

 

Ngày 26 tháng 3 năm Quý Mão (15/5/2023)

 • 03 giờ 20 : Thức chúng
 • 04 giờ 00 : Hô canh niệm Phật
 • 05 giờ 00 : Chấp tác
 • 06 giờ 00 : Tiểu thực
 • 08 giờ 00 : - Cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm Chứng minh - Hội đồng Thập sư, Chư Tôn Thiền đức                           Tăng Ni quang lâm
 • 08 giờ 30 : Lễ Bế mạc Đại Giới Đàn (có chương trình riêng)
 • 10 giờ 00 : Hoàn mãn

Cung tiễn Hội đồng Thập sư, Chư Tôn Giáo phẩm,  Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni hồi quy bổn tự.

 

BAN KIẾN ĐÀN 

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ ĐỘ

Lên đầu trang