GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Công văn của Hội đồng Trị sự về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona nCoV

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________________

Số:   042/CV-HĐTS

V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona (nCoV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

 

                    

           Kính gửi:   – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;

                             – Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN;

                             – Báo, Trang thông tin điện tử, Mxh thuộc GHPGVN.

Thực hiện kết luận tại hội nghị giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN với Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ VHTTDL, với sự tham dự của MTTQVN, Ban Dân vận TƯ ngày 11/02/2020 về sự chủ động của Giáo hội, các cơ sở tự viện, và tăng ni, Phật tử trong chiến dịch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trong thời gian vừa qua. Theo thông báo của Bộ Y tế về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV tại Việt Nam.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Ban Thông tin Truyền thông TƯ và các tỉnh, thành phố; Các báo, trang thông tin điện tử, Mxh thuộc GHPGVN tiếp tục tăng cường việc tuyên truyền đến các chùa, Tăng Ni, Phật tử và nhân dân nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ rất dễ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh virus Corona. Tuyên truyền kỹ năng phòng, chống dịch bệnh và phải coi đây là trách nhiệm của mỗi Tăng Ni, Phật tử đối với mình và với cộng đồng.

Đề nghị các chùa, cơ sở tự viện của Giáo hội thực hiện những việc sau:

  • Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa theo quy định của Bộ Y tế. Yêu cầu bắt buộc mọi người khi đến chùa phải đeo khẩu trang, kể cả khi tham gia thực hành các nghi lễ.
  • Tổ chức và bố trí tại các chùa, cơ sở tự viện các hình thức tuyên truyền như: phát tờ rơi của Bộ Y tế, loa phát thanh, biển thông báo, tình nguyện viên hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách (khẩu trang y tế và khẩu trang vải), rửa tay kỹ bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
  • Tổ chức các nhóm tình nguyện viên thanh thiếu niên Phật tử làm công tác tuyên truyền và hướng dẫn phòng, chống dịch nCoV. Tiếp tục khuyến khích các chùa tổ chức phát khẩu trang, sắp xếp xà phòng và chỗ rửa tay cho nhân dân, đồng bào Phật tử, và du khách khi đến chùa.
  • Đưa nội dung tuyên truyền, khuyến cáo của Bộ Y tế về dịch bệnh nCoV thành các chuyên đề kết hợp trong các bài giảng, thuyết pháp trên các phương tiện truyền thông.
  • Các Tuệ Tĩnh Đường lập kế hoạch sẵn sàng tham gia ứng phó cùng các cơ sở y tế trong việc chăm sóc những trường hợp có biểu hiện nguy cơ lây nhiễm và sớm phát hiện các trường hợp có nguy cơ cao hướng dẫn đến các bệnh viện và nơi cách ly cộng đồng.
  • Tuyên truyền và đấu tranh với các thông tin giả, thông tin không chính xác, mê tín dị đoan về dịch bệnh nhằm tránh những hoang mang trong xã hội.
  • Các chùa thực hiện nghiêm việc tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa lễ, khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau. Chỉ tổ chức các khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an thường nhật tại chùa và cơ sở tự viện độc lập.
  • Các Ban Trị sự tổ chức kiểm tra, giám sát các chùa, cơ sở tự viện trong việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự tại công văn số: 027/CV-HĐTS ngày 31/01/2020.
  • Hạn chế đến mức tối đa việc di chuyển đến các vùng dịch nguy hiểm tại các huyện Tam Đảo, Bình Xuyên, Tam Dương thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Vì sự nghiệp chăm lo sức khỏe cộng đồng, tránh những lây nhiễm của dịch bệnh nCoV, kính đề nghị các Ban Trị sự, Ban, Viện, các chùa, cơ sở tự viện thực hiện nghiêm nội dung công văn này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

– Như trên;
– HTCT, PCT TTr (b/cáo);
– Ban Thường trực HĐTS;
– MTTQVN;
– Ban Dân vận TƯ;
– Ban Tôn giáo Chính phủ;
– Bộ VHTTDL;
– Bộ Y tế;
– Bộ TTTT;
– Các cơ quan báo chí;
– Lưu VP1, VP2.

                                                                                

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

 

 

Thượng tọa Thích Đức Thiện

 

 

 

 

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang