GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách thành viên hội đồng chứng minh GHPGVN từ nhiệm kỳ I đến VIII

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

NHIỆM KÌ I (1981 - 1987)

 

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận.

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu. 

Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Minh Nguyệt.

Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Ấn Lâm.

  

BAN THƯỜNG TRỰC

Pháp chủ:                                      Hòa thượng Thích Đức Nhuận

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:      Hòa thượng Thích Đôn Hậu

Phó Pháp chủ:                                Hòa thượng Thích Minh Nguyệt

Phó Pháp chủ:                                Hòa thượng Maha Saray

Phó Pháp chủ:                                Hòa thượng Thích Mật Hiển

Phó Pháp chủ:                                Hòa thượng Thích Huệ Thành

Chánh Thư ký:                                 Hòa thượng Thích Nguyên Sinh

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

 1. Hòa thượng Thích Tâm An
 2. Hòa thượng Thích Thanh Ban
 3. Hòa thượng Cả By.
 4. Hòa thượng Bắc Châu
 5. Hòa thượng Thích Thanh Chân
 6. Hòa thượng Thích Thanh Duyệt
 7. Hòa thượng Thích Pháp Dõng
 8. Hòa thượng Thích Thanh Đoan
 9. Hòa thượng Huệ Đức
 10. Hòa thượng Thích Đôn Hậu
 11. Hòa thượng Thích Thiện Hào
 12. Hòa thượng Thích Đạt Hảo
 13. Hòa thượng Thích Mật Hiển
 14. Hòa thượng Thích Phước Hộ
 15. Hòa thượng Đạt Hương
 16. Hòa thượng Thích Thanh Khái
 17. Hòa thượng Thích Thiện Khải
 18. Hòa thượng Thích Quảng Kim
 19. Hòa thượng Thích Thanh Khâm
 20. Hòa thượng Thích Thái Không
 21. Hòa thượng Hoàn Không
 22. Hòa thượng Thích Ấn Lâm
 23. Hòa thượng Thích Thế Long
 24. Hòa thượng Thích Minh Luân
 25. Hòa thượng Châu Mum
 26. Hòa thượng Thích Hồng Năng
 27. Hòa thượng Thích Giác Nhu
 28. Hòa thượng Danh Nhường
 29. Hòa thượng Thích Giới Nghiêm
 30. Hòa thượng Thích Trí Nghiêm
 31. Hòa thượng Thích Minh Nguyệt
 32. Hòa thượng Thích Đức Nhuận
 33. Hòa thượng Thích Minh Nhuận
 34. Hòa thượng Thích Thiện Ngọc
 35. Hòa thượng Thích Thiện Phú
 36. Hòa thượng Thích Phước Quang
 37. Hòa thượng Thích Nguyên Sinh
 38. Hòa thượng Thích Giác Tánh
 39. Hòa thượng Thích Trí Tấn
 40. Hòa thượng Thích Huệ Thành
 41. Hòa thượng Thích Hoằng Thông
 42. Hòa thượng Thích Trí Thủ
 43. Hòa thượng Thích Trí Tịnh
 44. Hòa thượng Thích Tâm Tịch
 45. Hòa thượng Thích Pháp Tràng
 46. Hòa thượng Thích Pháp Triều
 47. Hòa thượng Thích Hành Trụ
 48. Hòa thượng Thích Thiện Tường
 49. Hòa thượng Ma ha sa ray
 50. Hòa thượng Thích Bửu Ý

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

NHIỆM KỲ II (1987-1992)

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận.

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tinh.

Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

 

BAN THƯỜNG TRỰC

Pháp chủ:                                         Hòa thượng Thích Đức Nhuận
Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:        Hòa thượng Thích Trí Tinh

Phó Pháp chủ:                                   Hòa thượng Thạch Xom

Phó Pháp chủ:                                   Hòa thượng Mahasaray

Phó Pháp chủ:                                   Hòa thượng Thích Giác Nhu

Phó Pháp chủ:                                   Hòa thượng Thích Huệ Thành

Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký:      Hòa thượng Thích Tâm Tịch

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

1) Hòa thượng Thích Thanh Ban - tỉnh Hà Nam Ninh

2) Hòa thượng Võ Văn Bi - tỉnh An Giang

3) Hòa thượng Thích Tắc Châu - Tp.Hồ Chí Minh

4) Hòa thượng Thích Thanh Chân - tỉnh Hà Sơn Bình

5) Hòa thượng Thích Thanh Duyệt - tỉnh Hà Bắc

6) Hòa thượng Thích Trí Đức - Tp.Hồ Chí Minh

7) Hòa thượng Huệ Đức - tỉnh Hậu Giang

8) Hòa thượng Thích Đôn Hậu – tỉnh Bình Trị Thiên

9) Hòa thượng Thích Thiện Hào – Tp.Hồ Chí Minh

10) Hòa thượng Thích Đạt Hảo - Tp.Hồ Chí Minh

11) Hòa thượng Thích Thanh Hào – tỉnh Hà Nam Ninh

12) Hòa thượng Thích Mật Hiển – tỉnh Bình Trị Thiên

13) Hòa thượng Thích Trung Hòa – Tp.Hải Phòng

14) Hòa thượng Thích Từ Huệ - tỉnh Tiền Giang

15) Hòa thượng Thích Thanh Khái – tỉnh Hà Nam Ninh

16) Hòa thượng Thích Thiện Khải – tỉnh Đồng Nai

17) Hòa thượng Thích Quảng Kim – Tp.Hồ Chí Minh

18) Hòa thượng Thích Minh Luân – tỉnh Hải Hưng

19) Hòa thượng Thích Hoàng Minh – tỉnh Tiền Giang

20) Hòa thượng Châu Mum – tỉnh Hậu Giang

21) Hòa thượng Thích Hồng Năng – Tp.Hồ Chí Minh

22) Hòa thượng Thích Giác Nhu – tỉnh Đồng Nai

23) Hòa thượng Danh Nhưỡng – tỉnh Kiên Giang

24) Hòa thượng Thích Trí Nghiêm – tỉnh Phú Khánh

25) Hòa thượng Thích Đức Nhuận – Hà Nội

26) Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh

27) Hòa thượng Thích Thiện Ngọc – tỉnh An Giang

28) Hòa thượng Thích Thiện Phú – Tp.Hồ Chí Minh

29) Hòa thượng Thích Phước Quang – Tp.Hồ Chí Minh

30) Hòa thượng Thích Trí Tấn – tỉnh Sông Bé

31) Hòa thượng Thích Huệ Thành – tỉnh Đồng Nai

32) Hòa thượng Thích Hoằng Thông – tỉnh Tiền Giang

33) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

34) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội

35) Hòa thượng Thích Pháp Triều – Tp.Hồ Chí Minh

36) Hòa thượng Thạch Xom – tỉnh Cửu Long

37) Hòa thượng Thích Bửu Ý – Tp.Hồ Chí Minh

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

NHIỆM KÌ III (1992-1997)

 Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận.

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu.

Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

 

BAN THƯỜNG TRỰC

Pháp chủ:                                  Hòa thượng Thích Đức Nhuận

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu

Phó Pháp chủ:                           Hòa thượng Thạch Xom

Phó Pháp chủ:                           Hòa thượng Maha Saray

Phó Pháp chủ:                           Hòa thượng Thích Mật Hiển

Phó Pháp chủ:                           Hòa thượng Thích Huệ Thành

Phó Pháp chủ                            Hòa thượng Thích Tâm Tịch  

                 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

1) Hòa thượng Thích Giải An – Quảng Ngãi

2) Hòa thượng Thích Thanh Ban – Nam Hà

3) Hòa thượng Võ Văn Bi –  An Giang

4) Hòa thượng Tăng Đức Bốn – Tp.Hồ Chí Minh

5) Hòa thượng Thích Tắc Châu - Tp.Hồ Chí Minh

6) Hòa thượng Thích Hưng Dụng – Thừa Thiên- Huế

7) Hòa thượng Thích Trí Giác – Quảng Nam – Đà Nẵng

8) Hòa thượng Thích Thiện Hào – Tp.Hồ Chí Minh

9) Hòa thượng Thích Đạt Hảo - Tp.Hồ Chí Minh

10) Hòa thượng Thích Thanh Hào – Ninh Bình

11) Hòa thượng Thích Từ Huệ - Tiền Giang

12) Hòa thượng Thích Thanh Khái – Nam Hà

13) Hòa thượng Thích Thiện Khải –  Đồng Nai

14) Hòa thượng Thích Quảng Kim – Tp.Hồ Chí Minh

15) Hòa thượng Thích Pháp Lan – Tp.Hồ Chí Minh

16) Hòa thượng Thích Minh Luân – Hải Hưng

17) Hòa thượng Châu Mum – Hậu Giang

18) Hòa thượng Thích Hồng Năng – TP Hồ Chí Minh

19) Hòa thượng Thích Giác Nhu – Đồng Nai

20) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

21) Hòa thượng Thích Trí Nghiêm – Khánh Hòa

22) Hòa thượng Thích Đức Nhuận – Hà Nội

23) Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh

24) Hòa thượng Thích Bửu Ngọc – Tp.Hồ Chí Minh

25) Hòa thượng Thích Thiện Phú – Tp.Hồ Chí Minh

26) Hòa thượng Mahasaray – Trà Vinh

27) Hòa thượng Thích Trí Tấn – Sông Bé

28) Hòa thượng Thích Huệ Thành – Đồng Nai

29) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

30) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội

31) Hòa thượng Thích Pháp Triều – Tp.Hồ Chí Minh

32) Hòa thượng Thạch Xom – Trà Vinh

33) Hòa thượng Thích Bửu Ý – Tp.Hồ Chí Minh

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GPGVN

NHIỆM KÌ IV (1997-2002)

 

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch.

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom

 

BAN THƯỜNG TRỰC

Pháp chủ:                                             Hòa thượng Thích Tâm Tịch

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:            Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Phó Pháp chủ:                                      Hòa thượng Thạch Xom

Phó Pháp chủ:                                      Hòa thượng Mahasaray

Phó Pháp chủ:                                      Hòa thượng Thích Huệ Thành

Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký:     Hòa thượng Thích Tâm Thông

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

1) Hòa thượng Thích Giải An – Quảng Ngãi

2) Hòa thượng Thích Thanh Ban – Hà Nam

3) Hòa thượng Võ Văn Bi –  An Giang

4) Hòa thượng Thích Thanh Bích – Hà Tây

5) Hòa thượng  Thích Thanh Bình – Thái Bình

6) Hòa thượng Tăng Đức Bổn – Tp.Hồ Chí Minh

7) Hòa thượng Thích Thanh Cam – Hà Tây

8) Hòa thượng Thích Tắc Châu - Tp.Hồ Chí Minh

9) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

10) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

11) Hòa thượng Thích Thạch Chương – Cần Thơ

12) Hòa thượng Thích Hưng Dụng – Thừa Thiên - Huế

13) Hòa thượng Thích Trí Dũng – Tp.Hồ Chí Minh

14) Hòa thượng Thích Chánh Đạo – An Giang

15) Hòa thượng Thích Thuận Đức – Nam Định

16) Hòa thượng Thích Trí Đức – Tp.Hồ Chí Minh

17) Hòa thượng Thích Trí Đức – Bạc Liêu 

18) Hòa thượng Thích Trí Giác – Đà Nẵng

19) Hòa thượng Thích Thanh Hanh – Hưng Yên

20) Hòa thượng Thích Huệ Hải – Tp.Hồ Chí Minh

21) Hòa thượng Thích Thanh Hào – Ninh Bình

22) Hòa thượng Thích Thanh Hiền – Thái Bình

23) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng tàu

24) Hòa thượng Thích Thanh Khánh – Hà Tây

25) Hòa thượng Thích Thiện Khải –  Đồng Nai

26) Hòa thượng Thích Vĩnh Khương – Tp.Hồ Chí Minh

27) Hòa thượng Thích Pháp Lạc – Tiền Giang

28) Hòa thượng Thích Minh Luân – Hải Dương

29) Hòa thượng Thích Quảng Luân – Bắc Giang

30) Hòa thượng Thích Phước Minh – Cần Thơ

31) Hòa thượng Thích Kim Minh – Bà Rịa-Vũng Tàu

32) Hòa thượng Thích Đổng Minh – Khánh Hòa

33) Thích Từ mãn – Lâm Đồng

34) Hòa thượng Châu Mum – Sóc Trăng

35) Hòa thượng Thích Hồng Năng – Tp.Hồ Chí Minh

36) Hòa thượng Thích Trí Nhãn – Quảng Nam

37) Hòa thượng Thích Thanh Nhân – Hà Tây

38) Hòa thượng Thích Hộ Nhẫn – Huế

39) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

40) Hòa thượng Thích Bửu Nghiêm – Cà Mau

41) Hòa thượng Thích Trí Nghiêm – Khánh Hòa

42) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

43) Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh

44) Hòa thượng Thích Chơn Ngộ - Quảng Nam

45) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An

46) Hòa thượng Thích Định Quang – Tp.Hồ Chí Minh

47) Hòa thượng Thích Thiện Siêu – Huế

48) Hòa thượng Mahasaray – Trà Vinh

49) Hòa thượng Thích Diệu Tâm – Đồng Nai

50) Hòa thượng Thích Giác Thanh – Bến Tre

51) Hòa thượng Thích Phước Thành – Nam Định

52) Hòa thượng Thích Huệ Thành – Đồng Nai

53) Hòa thượng Thích Quang Thể - Đà Nẵng

54) Hòa thượng Thích Huệ Thông – Tiền Giang

55) Hòa thượng Thích Thiện Thông – Tp.Hồ Chí Minh

56) Hòa thượng Thích Tâm Thông – Nam Định

57) Hòa thượng Thích Chí Tín – Khánh Hòa

58) Hòa thượng Thích Hoằng Tín – Tây Ninh

59) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

60) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội

61) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Hà Tây

62) Hòa thượng Thích Hiển Tu – TP Hồ Chí Minh

63) Hòa thượng Thích Hoằng Tu – TP Hồ Chí Minh

64) Hòa thượng Thích Thanh Từ - Lâm Đồng

65) Hòa thượng Thích Thiện Từ - Vĩnh Long

66) Hòa thượng Kim Cương Tử - Hà Nội

67) Hòa thượng Thạch Xom – Trà Vinh

 

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

NHIỆM KÌ V (2002-2007)

 

Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch.

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

 

BAN THƯỜNG TRỰC

Pháp chủ:                                              Hòa thượng Thích Tâm Tịch

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:             Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký:      Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Phó Pháp chủ:                                       Hòa thượng Thạch Xom

Phó Pháp chủ:                                       Hòa thượng Thích Kim Minh

Phó Pháp chủ:                                       Hòa thượng Danh Nhưỡng

Phó Thư ký:                                          Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Phó Thư ký:                                          Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh 
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

1)  Hòa thượng Thích Giải An – Quảng Ngãi

2) Hòa thượng Thích Bảo An – Bình Định

3) Hòa thượng Thích Tắc An – Tp.Hồ Chí Minh

4) Hòa thượng Thích Thanh Bích – Hà Tây

5) Hòa thượng Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

6) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

7) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

8) Hòa thượng Thích Thạch Chương – Cần Thơ

9) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh

10) Hòa thượng Thích Hoá Duyên – Long An

11) Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Bắc Ninh

12) Hòa thượng Thích Chánh Đạo – An Giang

13) Hòa thượng Thích Quảng Đạo – Long An

14) Hòa thượng Thích Thanh Đạt – Hà Nam

15) Hòa thượng Thích Đạt Đồng – Long An

16) Hòa thượng Thích Trí Giác – Đà Nẵng

17) Hòa thượng Thích Tâm Giác – Tp.Hồ Chí Minh

18) Hòa thượng Thích Thanh Hanh – Hưng Yên

19) Hòa thượng Thạch Hanh – Vĩnh Long

20) Hòa thượng Thích Huệ Hải – Tp.Hồ Chí Minh

21) Hòa thượng Thích Giác Hải – Tp.Hồ Chí Minh

22) Hòa thượng Thích Tánh Hải – Lâm Đồng

23) Hòa thượng Thích Mật Hạnh – Bình Định

24) Hòa thượng Thích Thanh Hào – Ninh Bình

25) Hòa thượng Thích Huệ Hiển – Tp.Hồ Chí Minh

26) Hòa thượng Thích Chơn Huệ - Tiền Giang

27) Hòa thượng Thích Phát Huệ - Vĩnh Long

28) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng tàu

29) Hòa thượng Thích Huyền Hy – Khánh Hòa

30) Hòa thượng Thích Thiện Khải –  Đồng Nai

31) Hòa thượng Thích Vĩnh Khương – Tp.Hồ Chí Minh

32) Hòa thượng Thích Thanh Kỳ - Thái Bình

33) Hòa thượng Thích Huệ Lạc – Tây Ninh

34) Hòa thượng Thích Minh Luân – Hải Dương

35) Hòa thượng Thích Quảng Luân – Bắc Giang

36) Hòa thượng Thích Vĩnh Lưu – Phú Yên

37) Hòa thượng Thích Phước Minh – Cần Thơ

38) Hòa thượng Thích Kim Minh – Bà Rịa-Vũng Tàu

39) Hòa thượng Thích Đổng Minh – Khánh Hòa

40) Hòa thượng Thích Từ Mãn – Lâm Đồng

41) Hòa thượng Thích Trí Nhãn – Quảng Nam

42) Hòa thượng Thích Thanh Nhân – Hà Tây

43) Hòa thượng Thích Hộ Nhẫn – Huế

44) Hòa thượng Thích Giác Nhường – Cần Thơ

45) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

46) Hòa thượng Thích Duy Nhựt – Tp.Hồ Chí Minh

47) Hòa thượng Thích Bửu Nghiêm – Cà Mau

48) Hòa thượng Thích Trí Nghiêm – Khánh Hòa

49) Hòa thượng thích Đức Nghiệp – Tp.Hồ Chí Minh

50) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

51) Hòa thượng thích Thiện Nhu – Long An

52) Hòa thượng Châu Nhuk – An Giang

53) Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh

54) Hòa thượng Thích Giác Ngộ - Gia Lai

55) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An

56) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

57) Hòa thượng Trần Phiêng – Sóc Trăng

58) Hòa thượng Thích Hoàn Phu – Vĩnh Long

59) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế

60) Hòa thượng Thích Đổng Quang – Gia Lai

61) Hòa thượng Thích Huệ Quang – Khánh Hòa

62) Hòa thượng Thích Diệu Tâm – Đồng Nai

63) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Nam Định

64) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Đồng Tháp

65) Hòa thượng Thích Nhật Tân – Nam Định

66) Hòa thượng Thích Khả Tấn – Thừa Thiên-Huế

67) Hòa thượng Thích Tắc Thành – Tp.Hồ Chí Minh

68) Hòa thượng Thích Huệ Thành – Bà Rịa-Vũng Tàu

69) Hòa thượng Thích Quang Thể - Đà Nẵng

70) Hòa thượng Thích Huệ Thông – Tiền Giang

71) Hòa thượng Thích Hoằng Thông – Tiền Giang

72) Hòa thượng Thích Giác Thuận – Sóc Trăng

73) Hòa thượng Thích Thanh Thưởng – Nam Định

74) Hòa thượng Thích Chí Tín – Khánh Hòa

75) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

76) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội

77) Hòa thượng Thích Giác Trang – Tp.Hồ Chí Minh

78) Hòa thượng Thích Tịnh Trí – Bình Thuận

79) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Hà Tây

80) Hòa thượng Thích Quảng Tuyên – Nam Định

81) Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Hà Nội

82) Hòa thượng Thích Thanh Từ - Lâm Đồng

83) Hòa thượng Thích Thiện Từ - Vĩnh Long

84) Hòa thượng Thạch Xom – Trà Vinh

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

NHIỆM KÌ VI (2007-2012)

 

Pháp chủ:                                     Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:     Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Pháp chủ:                              Hòa thượng Thích Minh Châu

 

BAN THƯỜNG TRỰC

Pháp chủ:                                              Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:             Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Phó Pháp chủ:                                       Hòa thượng Thích Minh Châu

Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký       Hòa thượng Thích Thanh Sam

Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật:            Hòa thượng Danh Nhưỡng

Phó Pháp chủ:                                        Hòa thượng Thích Kim Minh

Phó Pháp chủ:                                        Hòa thượng Dương Nhơn

Phó Pháp chủ:                                        Hòa thượng thích Hiển Pháp

Phó Thư ký:                                           Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Phó Thư ký:                                           Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh

Phó Thư ký:                                           Hòa thượng thích Thiện Bình

Uỷ viên Giám luật                                  Hòa thượng Thích Giác Nhường

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

1) Hòa thượng Thích Thiện An – Đồng Tháp

2) Hòa thượng Thích Bảo An – Bình Định

3) Hòa thượng Thích Tắc An – Tp.Hồ Chí Minh

4) Hòa thượng Thích Thanh Bích – Hà Tây

5) Hòa thượng Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

6) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

7) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

8) Hòa thượng Thích Tâm Chánh – Tiền Giang

9) Hòa thượng Thích Minh Chánh – Đồng Nai

10) Hòa thượng Dương Dal – Sóc Trăng

11) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh

12) Hòa thượng Thích Thanh Dục – Thái Bình

13) Hòa thượng Thích Hoá Duyên – Long An (viên tịch)

14) Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Quảng Nam

15) Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Bắc Ninh

16) Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Ninh Bình

17) Hòa thượng Thích Chí Đạt – An Giang

18) Hòa thượng Thích Chánh Đạo – An Giang

19) Hòa thượng Thích Đạt Đồng – Long An

20) Hòa thượng Thích Giác Đức – Bến Tre

21) Hòa thượng Thích Viên Giác – Tp.Hồ Chí Minh

22) Hòa thượng Thích Tâm Giác – Tp.Hồ Chí Minh

23) Hòa thượng Thích Mật Hạnh – Bình Định

24)  Hòa thượng Thích Huệ Hải – TP Hồ Chí Minh

25) Hòa thượng Thích Giác Hải – TP Hồ Chí Minh

26) Hòa thượng Thích Tánh Hải – Lâm Đồng

27) Hòa thượng Thích Nhuận Hiền-Tiền Giang (viên tịch)

28) Hòa thượng Thích Thiện Hiệp – Đồng Tháp            

29) Hòa thượng Thích Giác Hoàng – An Giang

30) Hòa thượng Thích Thanh Huấn – Hải Phòng

31) Hòa thượng Thích Chơn Huệ - Tiền Giang

32) Hòa thượng Thích Phát Huệ - Vĩnh Long (viên tịch)

33) Hòa thượng Thích Ninh Hùng – Tp.Hồ Chí Minh

34) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng tàu

35) Hòa thượng Thích Huyền Hy – Khánh Hòa

36) Hòa thượng Thích Thiện Khải –  Đồng Nai

37) Hòa thượng Thích Huệ Kỉnh – An Giang

38) Hòa thượng Sơn Khune – Trà Vinh

39) Hòa thượng Thích Giác Lâm – Bình Định 

40) Hòa thượng Lý Liêu – Kiên Giang

41) Hòa thượng Thích Vĩnh Lưu – Phú Yên

42) Hòa thượng Thích Kim Minh – Bà Rịa-Vũng Tàu

43) Hòa thượng Thích Viên Minh – Đà Nẵng

44)  Hòa thượng Quách Mến – Sóc Trăng

45) Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Tp.Hồ Chí Minh

46) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

47) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

48) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Bình Định

49) Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp.Hồ Chí Minh

50) Hòa thượng Thích Giác Nhường – Cần Thơ

51) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

52) Hòa thượng Thích Giác Ngộ - Gia Lai

53) Hòa thượng Thích Chơn Ngộ - Quảng Nam

54) Hòa thượng Thích Duy Nhựt – Tp.Hồ Chí Minh

55) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An

56) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

57) Hòa thượng Thích Chơn Phát – Quảng Nam

58) Hòa thượng Trần Phiêng – Sóc Trăng

59) Hòa thượng Thích Giác Phúc – Tp.Hồ Chí Minh

60) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế

61) Hòa thượng Danh Pol – Kiên Giang 

62) Hòa thượng Thích Đổng Quang – Gia Lai

63) Hòa thượng Thích Huệ Quang – Khánh Hòa

64) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Bắc Ninh

65) Hòa thượng Lâm So – Sóc Trăng

66) Hòa thượng Kim Sa Rinh – Vĩnh Long

67) Hòa thượng Thích Diệu Tâm – Đồng Nai

68) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Nam Định

69) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Đồng Tháp

70) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

71) Hòa thượng Thích Nhật Tân – Nam Định

72) Hòa thượng Thích Khả Tấn – Thừa Thiên-Huế

73) Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Bình Phước

74) Hòa thượng Thích Tắc Thành – Tp.Hồ Chí Minh

75) Hòa thượng Thích Huệ Thành – Bà Rịa-Vũng Tàu

76) Hòa thượng Thích Huệ Thành – Tp.Cần Thơ

77)  Hòa thượng Thích Phước Thành – Bình Định

78) Hòa thượng Lý Thi – Sóc Trăng

79) Hòa thượng Thích Bửu Thông – Tiền Giang

80) Hòa thượng Thích Huệ Thông – Bình Dương

81) Hòa thượng Thích Giác Thuận – Sóc Trăng

82) Hòa thượng Diệp Thương – Trà Vinh

83) Hòa thượng Thích Chí Tín – Khánh Hòa

84) Hòa thượng Chau Tinh – An Giang

85) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

86) Hòa thượng Thích Giác Trang – Tp.Hồ Chí Minh

87) Hòa thượng Thích Tịnh Trí – Bình Thuận

88)  Hòa thượng Thích Thiện Trinh – An Giang

89) Hòa thượng Thích Hiển Tu – Tp.Hồ Chí Minh

90) Hòa thượng Thích Minh Tuấn – Tp.Đà Nẵng

91) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Hà Tây

92) Hòa thượng Thích Quảng Tuyên – Nam Định

93) Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Hà Nội

94) Hòa thượng Thích Thanh Từ - Lâm Đồng

95) Hòa thượng Thích Giác Tường – Tp.Hồ Chí Minh

96) Hòa thượng Chau Ty – An Giang

97) Hòa thượng Thích Giác Viên – Tp.Đà Nẵng

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

NHIỆM KÌ VII (2012-2017)

 

Pháp Chủ:                                        Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. 

Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật:        Hòa thượng Thích Trí Tịnh. 

Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký: Hòa thượng Thích Thanh Sam. 

Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật:        Hòa thượng Thích Thanh Bích

 

BAN THƯỜNG TRỰC

1. Pháp chủ:                                           Hòa thượng Thích Phổ Tuệ 
2. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:          Hòa thượng Thích Trí Tịnh
3. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký:   Hòa thượng Thích Thanh Sam   
4. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:          Hòa thượng Thích Thanh Bích
5. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:          Hoà thượng Danh Nhưỡng
6. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:          Hoà thượng Thích Giác Nhường
7. Phó Pháp chủ:                                     Hoà thượng Dương Nhơn
8. Phó Pháp chủ:                                     Hoà thượng Thích Hiển Pháp
9. Phó Pháp chủ:                                     Hoà thượng Thích Đức Nghiệp
10. Phó Pháp chủ:                                   Hoà thượng Thích Thiện Bình
11. Phó Pháp chủ:                                   Hòa thượng Thích Đức Phương
12. Phó Thư ký:                                      Hoà thượng Thích Thanh Dũng
13. Phó Thư ký:                                       Hoà thượng Thích Hiển Tu
14. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Thanh Đàm
15. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Thanh Dục
16. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Viên Minh (Đà Nẵng)
17. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Bình Định)
18. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Viên Giác
19. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Giác Tường
20. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Thích Đạt Đồng
21. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Kim Sa Rinh
22. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Sơn Khune 
23. Ủy viên Thường trực:                           Hòa thượng Chau Ty
24. Uỷ viên Thường trực:                           Hoà thượng Thích Giác Dũng.
  

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

 1. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Tp.Hà Nội 
2.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Tp.Hồ Chí Minh
3.  Hòa thượng Thích Minh Nhuận - Tp.Hồ Chí Minh
4.  Hòa thượng Thích Thanh Bích - Tp.Hà Nội 
5.  Hòa thượng Thích Phước Thành - Tỉnh Bình Định
6.  Hòa thượng Thích Thanh Từ - Tỉnh Lâm Đồng
7.  Hòa thượng Thích Diệu Tâm - Tỉnh Đồng Nai
8.  Hòa thượng Thích Chí Tín - Tỉnh Khánh Hoà
9.  Hòa thượng Thích Chơn Ngộ - Tỉnh Quảng Nam
10.  Hòa thượng Danh Nhưỡng - Tỉnh Kiên Giang

11. Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp.Hồ Chí Minh
12.  Hòa thượng Thích Đạt Pháp-  Tỉnh Long An
13.  Hòa thượng Thích Hiển Tu - Tp.Hồ Chí Minh
14.  Hòa thượng Thích Đức Phương - Tỉnh Thừa Thiên Huế
15.  Hòa thượng Thích Đỗng Quang - Tỉnh Gia Lai
16.  Hòa thượng Thích Thiện Bình - Tỉnh Khánh Hoà
17.  Hòa thượng Thích Đạt Đồng - Tỉnh Long An
18.  Hòa thượng Thích Tịnh Trí Tỉnh - Bình Thuận
19.  Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Tp.Hồ Chí Minh
20.  Hòa thượng Thích Tắc An - Tp.Hồ Chí Minh

21. Hòa thượng Thích Giác Thuận - Tỉnh Sóc Trăng
22.  Hòa thượng Thích Mật Hạnh - Tỉnh Bình Định
23.  Hòa thượng Thích Giác Nhường - Tp.Cần Thơ
24.  Hòa thượng Thích Minh Tâm - Tỉnh Nam Định
25.  Hòa thượng Thích Nhật Tân - Tỉnh Nam Định
26.  Hòa thượng Thích Hiển Pháp - Tp.Hồ Chí Minh
27.  Hòa thượng Thích Thanh Dũng - Tỉnh Bắc Giang
28.  Hòa thượng Thích Tánh Hải - Tỉnh Lâm Đồng
29.  Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Tỉnh Đồng Tháp

30. Hòa thượng Thích Quảng Mẫn - Tp.Hải Phòng
31.  Hòa thượng Thích Thanh Sam - Tỉnh Bắc Ninh
32.  Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Tỉnh Ninh Bình
33.  Hòa thượng Thích Thanh Dục - Tỉnh Thái Bình
34.  Hòa thượng Thích Viên Giác - Tp.Hồ Chí Minh
35.  Hòa thượng Thích Minh Tuấn - Tp.Đà Nẵng
36.  Hòa thượng Thích Viên Minh - Tp.Đà Nẵng
37.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Tỉnh Quảng Nam
38.  Hòa thượng Thích Trí Tâm - Tỉnh Khánh Hoà
39.  Hòa thượng Thích Giác Đức - Tỉnh Bến Tre

40. Hòa thượng Thích Giác Phúc - Tp.Hồ Chí Minh
41.  Hòa thượng Thích Giác Tường - Tp.Hồ Chí Minh
42.  Hòa thượng Thích Thiện Hiệp - Tỉnh Đồng Tháp
43.  Hòa thượng Kim Sa Rinh - Tỉnh Vĩnh Long
44.  Hòa thượng Diệp Thương - Tỉnh Trà Vinh
45.  Hòa thượng Sơn Khune Tỉnh - Trà Vinh
46.  Hòa thượng Thích Thiện Trinh - Tỉnh An Giang
47.  Hòa thượng Chau Tinh - Tỉnh An Giang
48.  Hòa thượng Chau Ty - Tỉnh An Giang
49.  Hòa thượng Dương Nhơn - Tỉnh Sóc Trăng

50. Hòa thượng Danh Pol - Tỉnh Kiên Giang
51.  Hòa thượng Lý Liêu - Tỉnh Kiên Giang
52.  Hòa thượng Thích Huệ Thông - Tỉnh Bình Dương
53.  Hòa thượng Dương Dal - Tỉnh Sóc Trăng
54.  Hòa thượng Thích Bửu Thông - Tỉnh Tiền Giang
55.  Hòa thượng Thích Thiện An - Tỉnh Đồng Tháp
56.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Tỉnh Bình Định
57.  Hòa thượng Thích Minh Chánh - Tỉnh Đồng Nai
58.  Hòa thượng Thích Nhuận Thanh - Tỉnh Bình Phước
59.  Hòa thượng Thích Chơn Phát - Tỉnh Quảng Nam

60. Hòa thượng Thích Như Thọ - Tp.Đà Nẵng
61.  Hòa thượng Thích Trí Hải - Quảng Trị
62.  Hòa thượng Thích Đồng Tâm - Ninh Thuận
63.  Hòa thượng Thích Huệ Thành - Bến Tre
64.  Hòa thượng Sơn Tơn - Trà Vinh
65.  Hòa thượng Sơn Pen - Trà Vinh
66.  Hòa thượng Thạch Hu - Trà Vinh
67.  Hòa thượng Thích Thiện Thông - Trà Vinh
68.  Hòa thượng Thích Thiện Thanh - Long An
69.  Hòa thượng Thích Tịnh Khai - Tây Ninh

70. Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Bà Rịa Vũng Tàu
71.  Hòa thượng Thích Giác Cầu - Bà Rịa Vũng Tàu
72.  Hòa thượng Thích Tâm Từ - Bình Dương
73.  Hòa thượng Thích Giác Dũng - Đak Lak
74.  Hòa thượng Thích Từ Hương Gia Lai
75.  Hòa thượng Thích Giác Ngộ - Lâm Đồng
76.  Hòa thượng Thích Như Ý - Khánh Hòa
77.  Hòa thượng Thích Tâm Thủy - Phú Yên
78.  Hòa thượng Thích Huệ Ấn - Thừa Thiên Huế
79.  Hòa thượng Thích Thiện Thuận - An Giang

80. Hòa thượng Chau Sưng - An Giang
81.  Hòa thượng Thích Thiện Minh - An Giang
82.  Hòa thượng Thích Viên Minh - Tp.Hồ Chí Minh 
83.  Hòa thượng Thích Giác Lai - Tp.Hồ Chí Minh 
84.  Hòa thượng Lý Sân - Tp.Cần Thơ
85.  Hòa thượng Thích Quảng Lợi - Hà Nội
86.  Hòa thượng Thích Quang Đạo - Đồng Nai
87.  Hòa thượng Thích Từ Hiệp - Tp.Hồ Chí Minh 
88.  Hòa thượng Thích Thiện Chơn - Tp.Hồ Chí Minh (Q.8)
89.  Hòa thượng Thích Giác Tràng - Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang