GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN từ nhiệm kỳ I đến nhiệm kỳ VIII 1981-2022

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

NHIỆM KÌ I (1981-1987)

 

Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Thủ.

Phó Chủ tịch thường trực: Hòa thượng Thích Thế Long và Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Chủ  tịch: Hòa thượng Thích Thiện Hào, Hòa thượng Thích Thanh Chân, Hòa thượng Thích Bửu Ý, Hòa thượng Thích Giới Nghiêm...

BAN THƯỜNG TRỰC

1) Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Thủ

2) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thế Long

3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

4) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thiện Hào

5) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Chân

6) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Bửu Ý

7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Giới Nghiêm

8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Giác Nhu

9) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum

10) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Minh Châu

11) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Từ Hạnh

12) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Tứ

13) Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

14) Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Trí Siêu

15) Trưởng ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử: Thượng toạ Thích Thanh Hiền

16) Trưởng ban Hoằng pháp: Thượng toạ Thích Trí Quảng

17) Trưởng ban Nghi lễ: Thượng toạ Kim Cương Tử

18) Trưởng ban Văn hoá: Đạo hữu Võ Đình Cường

19) Ủy viên Tải chính: Đạo hữu Tăng Quang

20) Ủy viên Phó Tài chính: Thượng toạ Thích Thanh Chỉnh

21) Ủy viên Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Thuận Đức

22) Ủy viên Phó Thủ quỹ: Đạo hữu Nguyễn Thị Thanh Quyên

23) Ủy viên Kiểm soát: Ni sư Thích nữ Huỳnh Liên

24) Ủy viên Kiểm soát: Đạo hữu Tống Hồ Cầm

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Thượng toạ Thích Giải An

2) Thượng toạ Thích Thanh Cam

3) Hòa thượng Thích Thanh Chân

4) Thượng toạ Thích Minh Châu

5) Thượng toạ Thích Thanh Chỉnh

6) Thượng toạ Thích Thiện Duyên

7) Thượng toạ Thích Thuận Đức

8) Thượng toạ Thích Minh Hạnh

9) Thượng toạ Thích Từ Hạnh

10) Hòa thượng Thích Thiện Hào

11) Thượng toạ Thích Thanh Hiền

12) Thượng toạ Thích Pháp Lan

13) Hòa thượng Thích Thế Long

14) Thượng toạ Thích Từ Mẫn

15) Thượng Toạ Thích Tâm Minh

16) Thượng toạ Thích Phước Minh

17) Hòa thượng Châu Mum

18) Hòa thượng Thích Giới Nghiêm

19) Hòa thượng Thích Giác Nhu

20) Thượng toạ Thích Đạt Pháp

21) Thượng toạ Thích Hiển Pháp

22) Thượng toạ Thích Trí Quảng

23) Thượng toạ Thích Thanh Sam

24) Thượng toạ Thích Trí Siêu

25) Thượng toạ Thích Trí Tâm

26) Thượng toạ Thích Thiện Tâm

27) Thượng toạ Thích Trí Tấn

28) Thượng toạ Thích Nguyên Thanh

29) Hòa thượng Thích Trí Tịnh

30) Thượng toạ Thích Giác Toàn

31) Thượng toạ Thích Tâm Thông

32) Thượng toạ Thích Từ Thông

33) Hòa thượng Thích Trí Thủ

34) Thượng toạ Thích Thanh Tứ

35) Thượng toạ Kim Cương Tử

36) Thượng toạ Thích Thanh Trí

37) Thượng toạ Thích Chánh Trực

38) Hòa thượng Thích Bửu Ý

39) Thượng toạ Siêu Việt

40) Sư bà Thích Đàm Để

41) Ni sư Thích nữ Như Hoa

42) Sư bà Diệu Không

43) Ni sư Thích nữ Huỳnh Liên

44) Sư bà Thích Đàm Nhung

45) Đạo hữu Tống Hồ Cầm

46) Đạo hữu Huyền Chân

47) Đạo hữu Võ Đình Cường

48) Đạo hữu Tăng Quang

49) Đạo hữu Nguyễn Thị Thanh Quyên

 

DANH SÁCH THÀNH VIỆN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

NHIỆM KÌ II (1987-1992)

Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu.

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Kim Cương Tử

 

BAN THƯỜNG TRỰC

1) Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

3) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Kim Cương Tử

4) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

5) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thiện Hào

6) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Chân

7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Bửu Ý

8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum

9) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Siêu Việt.

10) Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II: Thượng toạ Thích Từ Hạnh.

11) Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I: Thượng toạ Thích Thanh Tứ

12) Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Huệ Hưng

13) Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử: Hòa thượng Thích Thanh Viên

14) Trưởng ban Hoằng pháp: Thượng toạ Thích Trí Quảng

15) Trưởng ban Văn hoá: cư sĩ Võ Đình Cường

16) Trưởng ban Kinh tế nhà chùa và Từ thiện xã hội: Sư cô Thích nữ Huệ Từ

17) Uỷ viên Tài chính: Đại đức Thích Thanh Nhiễu

18) Uỷ viên Phó Tài chính: Cư sĩ Tăng Quang

19 Uỷ viên Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Thuận Đức

20) Uỷ viên Phó Thủ quỹ: Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên

21) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Thanh Hiền

22) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

23) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Giác Toàn.

24) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Khánh Dư

25) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Bùi Đức Hải

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Hòa thượng Thích Thanh Chân – Hà Sơn Bình

2) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

3) Thượng toạ Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

4) Thượng toạ Thích Kế Châu – Nghĩa Bình

5) Thượng toạ Thích Thiện Châu – Phật giáo hải ngoại (Paris, Pháp)

6) Thượng toạ Thích Thiện Duyên – Quảng Nam-Đà Nẵng

7) Thượng toạ Thích Thuận Đức – Hà Nam Ninh

8) Thượng toạ Thích Hiển Giác – Minh Hải

9) Thượng toạ Thích Từ Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

10) Thượng toạ Thích Minh Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

11) Hòa thượng Thích Thiện Hào – Tp.Hồ Chí Minh

12) Thượng toạ Thích Thanh Hiền – Thái Bình

13) Hòa thượng Thích Huệ Hưng – Tp.Hồ Chí Minh

14) Hòa thượng Thích Thanh Khái – Hà Nam Ninh

15) Thượng toạ Thích Pháp Lan – Tp.Hồ Chí Minh

16) Thượng toạ Thích Từ Mẫn – Lâm Đồng

17) Hòa thượng Thích Quảng Mẫn –  Hải Phòng

18) Thượng Toạ Thích Tâm Minh – Hải Hưng

19) Thượng toạ Thích Phước Minh – Hậu Giang

20) Hòa thượng Châu Mum – Hậu Giang

21) Đại đức Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

22) Đại đức Thích Tánh Nhiếp – Bình Trị Thiên

23) Thượng toạ Danh Nhơn – Hậu Giang

24) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

25) Thượng toạ Thích Đức Pháp – Cửu Long

26) Thượng toạ Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

27) Thượng toạ Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

28) Thượng toạ Thích Thanh Sam – Hà Bắc

29) Hòa thượng Thích Thiện Siêu – Bình Trị Thiên

30) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Thuận Hải

31) Hòa thượng Thích Từ Tâm – Long An

32) Thượng toạ Thích Trí Tâm – Phú Khánh

33) Thượng toạ Thích Trí Tấn – Sông Bé

34) Thượng toạ Thích Trí Thành – Phú Khánh

35) Thượng toạ Thích Viên Thành – Hà Sơn Bình

36) Đại đức Thích Đức Thanh – Bình Trị Thiên

37) Hòa thượng Thích Quang Thể – Quảng Nam- Đà Nẵng

38) Hòa thượng Thích Tâm Thông – Hà Nam Ninh

39) Hòa thượng Thích Bửu Thông – Tp.Hồ Chí Minh

40) Thượng toạ Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

41) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

42) Thượng toạ Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

43) Hòa thượng Kim Cương Tử – Hà Nội

44) Thượng toạ Thích Thanh Tứ – Hà Nội

45) Thượng toạ Thích Chánh Trực – Bình Trị Thiên

46) Hòa thượng Thích Bửu Ý – Tp.Hồ Chí Minh

47) Hòa thượng toạ Thích Thanh Viên – Hà Sơn Bình

48) Hòa thượng Siêu Việt – Tp.Hồ Chí Minh

49) Ni trưởng Thích nữ Diệu Không – Bình Trị Thiên

50) Ni trưởng Thích Đàm Để –  Hà Nội

51) Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

52) Ni sư Thích nữ Như Ngọc – Đồng Tháp

53) Sư cô Thích nữ Huệ Từ – Đồng Nai

54) Cư sĩ Huyền Chân – Hà Nội

55) Cư sĩ Võ Đình Cường – Tp.Hồ Chí Minh

56) Đạo hữu Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

57) Cư sĩ Trần Khánh Dư – Hà Nội

58) Cư sĩ Bùi Đức Hải – Tp.Hồ Chí Minh

59) Cư sĩ Nguyễn Văn Hàm – Tp.Hồ Chí Minh

60) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KÌ III (1992-1997)

 

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

 

BAN THƯỜNG TRỰC

1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử

4) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Hào

5) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Trưởng ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Minh Châu

6) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Tâm Thông

7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Bửu Ý

8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum

9) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Siêu Việt.

10) Phó Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Hiển Pháp

11) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Tứ

12) Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Thuận Đức

13) Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử: Thượng tọa Thích Thiện Duyên

14) Trưởng ban Hoằng pháp: Thượng toạ Thích Trí Quảng

15) Trưởng ban Văn hoá: cư sĩ Võ Đình Cường

16) Trưởng ban Kinh tế tài chính: Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

17) Trưởng ban Từ thiện xã hội: Hòa thượng Thích Thanh Viên

18) Phó trưởng ban Tăng sự: Thượng tọa Thích Thiện Nhơn

19) Phó trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Danh Nhưỡng

20) Phó trưởng Ban Kinh tế Tài chính: Cư sĩ Tăng Quang

21) Uỷ viên Thủ quỹ: Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên

22) Phó trưởng Ban Từ thiện xã hội: Sư cô Thích nữ Huệ Từ

23) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

24) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

25) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Giác Toàn.

26) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Khánh Dư

27) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Bùi Đức Hải

28) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu

29) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Nhơn

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Thượng toạ Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

2) Hòa thượng Tăng Đức Bổn – Tp.Hồ Chí Minh

3) Hòa thượng Thích Kế Châu – Bình Định

4) Hòa thượng Thích Thiện Châu – chùa Trúc Lâm Paris

5) Thượng toạ Thích Thanh Dục – Thái Bình

6) Thượng tọa Thích Thiện Duyên – Quảng Nam-Đà Nẵng

7) Hòa thượng Thích Trí Giác – Quảng Nam-Đà Nẵng

8) Hòa thượng Thích Minh Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

9) Hòa thượng Thích Thiện Hào – Tp.Hồ Chí Minh

10) Hòa thượng Thích Đạt Hảo – Tp.Hồ Chí Minh

11) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng Tàu

12) Hòa thượng Thích Thanh Kiểm – Tp.Hồ Chí Minh

13) Hòa thượng Thích Từ Mẫn – Lâm Đồng

14) Hòa thượng Thích Quảng Mẫn – Tp.Hải Phòng

15) Hòa thượng Thích Phước Minh – Cần Thơ

16) Hòa thượng Thích Tâm Minh – Hải Hưng

17) Hòa thượng Thích Kim Minh – Tp.Hồ Chí Minh

18) Hòa thượng Châu Mum – Hậu Giang

19) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

20) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

21) Thượng toạ Thích Thiện Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

22) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

23) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

24) Hòa thượng Thích Trí Nghiêm – Khánh Hòa

25) Đại đức Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội

26) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

27) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

28) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An

29) Hòa thượng Thích Thiện Phú – Tp.Hồ Chí Minh

30) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế

31) Hòa thượng Mahasaray – Trà Vinh

32) Thượng toạ Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

33) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Hà Bắc

34) Hòa thượng Thích Thiện Siêu – Thừa Thiên-Huế

35) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Ninh Thuận

36) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

37) Hòa thượng Thích Trí Tấn – Sông Bé

38) Hòa thượng Thích Trí Thành – Phú Yên

39) Thượng toạ Thích Viên Thành – Hà Tây

40) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên-Huế

41) Hòa thượng Thích Quang Thể – Quảng Nam-Đà Nẵng

42) Thượng toạ Thích Chơn Thiện – Tp.Hồ Chí Minh

43) Hòa thượng Thích Huệ Thông – Tiền Giang

44) Hòa thượng Thích Tâm Thông – Nam Hà

45) Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

46) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

47) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội

48) Hòa thượng Thích Đức Trì – Thừa Thiên-Huế

49) Hòa thượng Thích Pháp Triều – Tp.Hồ Chí Minh

50) Hòa thượng Thích Chánh Trực – Quảng Trị

51) Thượng toạ Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

52) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Hà Tây

53) Thượng toạ Thích Thanh Tứ – Hà Nội

54) Hòa thượng Kim Cương Tử - Hà Nội

55) Hòa thượng Thích Bửu Ý – Tp.Hồ Chí Minh

56) Ni trưởng Thích Đàm Để – Hà Nội

57) Ni trưởng Thích nữ Huyền Học – Tp.Hồ Chí Minh

58) Ni trưởng Thích nữ Diệu Không – Thừa Thiên-Huế

59) Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

60) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Đồng Tháp

61) Ni sư Thích Đàm Nhung – Thanh Hoá

62) Ni sư Thích Đàm Nhượng – Nam Hà

63) Sư cô Thích nữ Huệ Từ – Tp.Hồ Chí Minh

64) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

65) Cư sĩ Huyền Chân – Hà Nội

66) Cư sĩ Võ Đình Cường – Tp.Hồ Chí Minh

67) Cư sĩ Trần Khánh Dư – Hà Nội

68) Cư sĩ Bùi Đức Hải – Tp.Hồ Chí Minh

69) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp.Hồ Chí Minh

70) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

NHIỆM KÌ IV (1997-2002)

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu.

Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử

 

BAN THƯỜNG TRỰC 

1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Thiện Siêu

3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Kim Cương Tử

4) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

5) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Hiển Pháp

6) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

7) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thanh Tứ

8) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Châu Mum

9) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Thuận Đức

10) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Từ Nhơn

11) Phó Chủ tịch: Thích Hộ Nhẫn

12) Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử: Hòa thượng toạ Thích Thiện Duyên

13) Trưởng ban Hoằng pháp: Hòa thượng Thích Trí Quảng

14) Trưởng ban Văn hoá: cư sĩ Võ Đình Cường

15) Trưởng ban Kinh tế Tài chính: Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

16) Trưởng ban Từ thiện xã hội: Hòa thượng Thích Thanh Huân

17) Trưởng ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Chơn Thiện

18) Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Danh Nhưỡng

19) Phó ban Kinh tế Tài chính: Cư sĩ Tăng Quang

20) Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Giác Phúc

21) Phó ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Trí Tâm

22) Phó ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Viên Thành

23) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Nhơn

24) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu

25) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Pháp

26) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Duệ

27) Uỷ viên Thư ký kiêm Phó ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Giác Toàn.

28) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Gia Quang

29) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

30) Phó ban Từ thiện xã hội: Ni sư Thích nữ Huệ Từ

31) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

32) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm

33) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Bình

34) Uỷ viên Thủ quỹ: Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên

     

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Thượng toạ Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

2) Hòa thượng Tăng Đức Bổn – Tp.Hồ Chí Minh

3) Hòa thượng Thích Thiện Chánh – Đồng Tháp

4) Hòa thượng Thích Thiện Châu – chùa Trúc Lâm, Paris

5) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

6) Thượng toạ Thích Thanh Dục – Thái Bình

7) Thượng toạ Thích Thanh Duệ – Hà Nội

8) Thượng toạ Thích Giác Dũng – Đaklak

9) Thích Thiện Duyên – Quảng Nam

10) Hòa thượng Thích Huệ Giác – Cần Thơ

11) Hòa thượng Thích Thanh Đạt – Hà Nam

12) Thượng toạ Thích Thanh Điện – Hà Nội

13) Hòa thượng Thích Thuận Đức – Nam Định

14) Hòa thượng Thích Thanh Hanh – Hưng Yên

15) Hòa thượng Thích Gia Huệ – Hải Dương

16) Thượng toạ Thích Nhật Huệ – Trà Vinh

17) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng Tàu

18) Hòa thượng Thích Thanh Kiểm – Tp.Hồ Chí Minh

19) Hòa thượng Thích Thiện Khải – Đồng Nai

20) Thượng toạ Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi

21) Hòa thượng Thích Chánh Liêm – Quảng Trị

22) Hòa thượng Thích Quảng Luân – Bắc Giang

23) Hòa thượng Thích Từ Mãn – Lâm Đồng

24) Hòa thượng Thích Quảng Mẫn – Tp.Hải Phòng

25) Hòa thượng Thích Phước Minh – Cần Thơ

26) Hòa thượng Hộ Nhẫn – Thừa Thiên-Huế

27) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

28) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

29) Thượng toạ Thích Thiện Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

30) Thượng toạ Thích Thiện Nhơn – Bình Định

31) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

32) Thượng toạ Đào Như – Cần Thơ

33) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

34) Thượng toạ Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh

35) Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội

36) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

37) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

38) Hòa thượng Thích Đạt Pháp – Long An

39) Hòa thượng Thích Thiện Pháp – TP Hồ Chí Minh

40) Thượng toạ Danh Phel – Bạc Liêu

41) Hòa thượng Thích Giác Phúc – Tp.Hồ Chí Minh

42) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế

43) Thượng toạ Thích Gia Quang – Hà Nội

44) Thượng toạ Thích Giác Quang – Thừa Thiên-Huế

45) Hòa thượng  Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

46) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Hà Bắc

47) Thượng toạ Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng

48) Thượng toạ Sok Sane – Trà Vinh

49) Hòa thượng Thích Thiện Siêu – Thừa Thiên-Huế

50) Thượng toạ Thích Huệ Tài – An Giang

51) Thượng toạ Thích Thiện Tánh – TP Hồ Chí Minh

52) Hòa thượng Thích Minh Tâm – Ninh Thuận

53) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tp.Hồ Chí Minh

54) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

55) Thượng toạ Thích Nhật Tấn – Bến Tre

56) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên-Huế

57) Thượng toạ Thích Chơn Thanh – Tp.Hồ Chí Minh

58) Hòa thượng Thích Trí Thành – Phú Yên

59) Thượng toạ Thích Viên Thành – Hà Tây

60) Hòa thượng Thích Quang Thể – Quảng Nam-Đà Nẵng

61) Thượng toạ Thích Chơn Thiện – Tp.Hồ Chí Minh

62) Thượng toạ Thích Minh Thiện – Bình Dương

63) Hòa thượng Thích Tâm Thông – Nam Định

64) Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

65) Hòa thượng Thích Minh Thức – Ninh Bình

66) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

67) Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Hà Nội

68) Thượng toạ Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

69) Thượng toạ Thích Huệ Trí – Tp.Hồ Chí Minh

70) Hòa thượng Thích Tịnh Trí – Bình Thuận

71) Đại đức Thích Đồng Trí – Kontum

72) Hòa thượng Thích Đức Trì – Thừa Thiên-Huế

73) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Hà Tây

74) Thượng toạ Thích Quảng Tùng – Hải Phòng

75) Thượng toạ Thích Thanh Tứ – Hà Nội

76) Thượng toạ Thích Hoằng Từ – Tiền Giang

77) Thượng toạ Thích Thiện Từ – Cà Mau

78) Hòa thượng Kim Cương Tử – Hà Nội

79) Thượng toạ Thích Giác Viên – Đà Nẵng

80) Ni trưởng Thích nữ Như Hòa – Tp.Hồ Chí Minh

81) Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Hà Nội

82) Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

83) Ni trưởng Thích nữ Tạng Liên – Bà Rịa-Vũng Tàu

84) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Đồng Tháp

85) Ni sư Thích Đàm Nhung – Thanh Hoá

86) Ni trưởng Thích Đàm Nhượng – Nam Định

87) Sư cô Thích nữ Huệ Từ – Tp.Hồ Chí Minh

88) Cư sĩ Trần Khánh Dư – Hà Nội

89) Cư sĩ Võ Đình Cường – Tp.Hồ Chí Minh

90) Cư sĩ Huyền Chân – Hà Nội

91) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

92) Cư sĩ Bùi Đức Hải – Tp.Hồ Chí Minh

93) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp.Hồ Chí Minh

94) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

NHIỆM KÌ V (2002-2007)

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

 

BAN THƯỜNG TRỰC
 

1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu

3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ

4) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

5) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

6) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và Trưởng ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Hiển Pháp

7) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp kiêm Phó ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Trí Quảng

8) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội: Hòa thượng Thích Thanh Huấn

9) Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Thanh Sam

10) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Dương Nhơn

11) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Đức Phương

12) Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử: Hòa thượng Thích Thiện Duyên

13) Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni kiêm Phó ban Phật giáo Quốc tế: Hòa thượng Thích Chơn Thiện

14) Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Trí Tâm

15) Trưởng ban Kinh tế tài chính kiêm Phó ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Giác Toàn

16) Trưởng ban Văn hoá: cư sĩ Võ Đình Cường

17) Phó Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Danh Nhưỡng

18) Phó ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Giác Phúc

19) Phó ban Hoằng pháp: Hòa thượng Thích Thiện Tâm

20) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Bình

21)  Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Thiện Tánh

22) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Quảng Tùng

23) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

24) Phó Tổng Thư ký:Thượng toạ Thích Thiện Nhơn

25) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu

26) Uỷ viên Thư ký kiêm Phó ban Giáo dục Tăng, Ni (đặc trách Nam tông Khmer): Thượng toạ Đào Như

27) Uỷ viên Thư ký kiêm Phó ban Giáo dục Tăng, Ni: Thượng toạ Thích Thanh Duệ

28) Uỷ viên Thư ký kiêm Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Thiện Pháp

29) Uỷ viên Thư ký kiêm Phó ban Hoằng pháp: Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm

30) Uỷ viên Thư ký kiêm Phó ban Phật giáo Quốc tế: Thượng toạ Thích Gia Quang

31) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

32) Phó ban Kinh tế Tài chính: Cư sĩ Tăng Quang

33) Uỷ viên Thủ quỹ: Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên

34) Phó trưởng Ban Từ thiện xã hội: Ni sư Thích nữ Huệ Từ

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Thượng toạ Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

2) Thượng toạ Thích Hải Ấn – Thừa Thiên-Huế

3) Thượng toạ Thích Thiện Chánh – Đồng Tháp

4) Hòa thượng Thích Pháp Chiếu – Lâm Đồng

5) Hòa thượng Thích Minh Châu – Tp.Hồ Chí Minh

6) Đại đức Thích Thanh Chính – Hà Tây

7) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

8) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh

9) Thượng toạ Thích Thanh Dục-Thái Bình

10) Thượng toạ Thích Thanh Duệ – Hà Nội

11) Thượng toạ Thích Giác Dũng – Đaklak

12) Thích Thiện Duyên – Quảng Nam

13) Thượng toạ Thích Đạt Đạo – Tp.Hồ Chí Minh

14) Đại đức Thích Tiến Đạt – Hà Tây

15) Thượng toạ Thích Thanh Điện – Hà Nội

16) Thượng toạ Thích Huệ Giác – Cần Thơ

17) Đại đức Thích Quảng Hà – Nam Định

18) Thượng toạ Thích Huệ Hà – Bạc Liêu

19) Hòa thượng Thích Thanh Hanh – Hưng Yên

20) Hòa thượng Thích Thanh Huấn – Hải Phòng

21) Hòa thượng Thích Gia Huệ – Hải Dương

22) Thượng toạ Thích Như Huệ – Trà Vinh

23) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa-Vũng Tàu

24) Thượng toạ Thích Từ Hương – Gia Lai

25) Hòa thượng Thích Thiện Khải – Đồng Nai

26) Thượng toạ Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi

27) Hòa thượng Thích Chánh Liêm – Quảng Trị

28) Hòa thượng Thích Quảng Luân – Bắc Giang

29) Thượng toạ Thích Huệ Minh – Tiền Giang

30) Thượng toạ Lý Sa Muoth – Bạc Liêu

31) Hòa thượng Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh

32) Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội

33) Thượng toạ Thích Hạnh Nghiêm – Nam Định

34) Đại đức Thích Tâm Nhẫn – Hà Nam

35) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

36) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – TP Hồ Chí Minh

37) Thượng toạ Thích Thiện Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

38) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Bình Định

39) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

40) Thượng toạ Đào Như – Cần Thơ

41) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

42) Hòa thượng Thích Như Niệm – Tp.Hồ Chí Minh

43) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

44) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

45) Thượng toạ Thích Thiện Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

46) Đại đức Thích Thanh Phúc – Hà Nội

47) Hòa thượng Thích Giác Phúc – Tp.Hồ Chí Minh

48) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên-Huế

49) Thượng toạ Thích Giác Phước – Kiên Giang

50) Hòa thượng Thích Giác Quang – Thừa Thiên-Huế

51) Hòa thượng toạ Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

52) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Hà Bắc

53) Thượng toạ Thạch Sok Sane – Trà Vinh

54) Thượng toạ Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng

55) Thượng toạ Thích Huệ Tài – An Giang

56) Thượng toạ Thích Thiện Tánh – Tp.Hồ Chí Minh

57) Hòa thượng Thích Đồng Tâm – Ninh Thuận

58) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

59) Thượng toạ Thích Thiện Tâm – Tp.Hồ Chí Minh

60) Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – Bến Tre

61) Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Bình Phước

62) Hòa thượng toạ Thích Thiện Thanh – Long An

63) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên-Huế

64) Hòa thượng Thích Chơn Thành – Bình Thuận

65) Thượng toạ Thích Tôn Thật – Tp.Hồ Chí Minh

66) Hòa thượng Thích Quang Thể – Đà Nẵng

67) Thượng toạ Thích Chơn Thiện – Tp.Hồ Chí Minh

68) Hòa thượng Thích Minh Thiện – Bình Dương

69) Hòa thượng Thích Huệ Thông –  Tiền Giang

70) Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

71) Hòa thượng Thích Tâm Thuỷ – Phú Yên

72) Hòa thượng Thích Minh Thức – Ninh Bình

73) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

74) Thượng toạ Thích Huệ Trí – Tp.Hồ Chí Minh

75) Thượng toạ Thích Đồng Trí – Kontum

76) Hòa thượng Thích Chánh Trực – Quảng Trị

77) Thượng toạ Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

78) Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Hà Tây

79) Thượng toạ Thích Quảng Tùng – Hải Phòng

80) Hòa thượng Thích Thanh Tứ – Hà Nội

81) Hòa thượng Thích Thiện Từ – Cà Mau

82) Hòa thượng Thích Giác Viên – Đà Nẵng

83) Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Hà Nội

84) Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên – Tp.Hồ Chí Minh

85) Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

86) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Đồng Tháp

87) Ni sư Thích Đàm Nhung – Thanh Hoá

88) Ni sư Thích Đàm Nhượng – Nam Hà

89) Sư cô Thích nữ Huệ Từ – Tp.Hồ Chí Minh

90) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

91) Cư sĩ Minh Chi – Tp.Hồ Chí Minh

92) Cư sĩ Võ Đình Cường – Tp.Hồ Chí Minh

93) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp.Hồ Chí Minh

94) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh

95) Cư sĩ Lương Gia Tĩnh – Hà Nội

 

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT

1) Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

2) Thượng toạ Danh Đổng – Kiên Giang

3) Thượng toạ Danh Lân – Kiên Giang

4) Thượng toạ Diệp Tươi – Trà Vinh

5) Thượng toạ Thạch Sên – Trà Vinh

6) Thượng toạ Thạch On – Trà Vinh

7) Thượng toạ Tăng Nô – Sóc Trăng

8) Thượng toạ Thạch Huôn – Sóc Trăng

9) Thượng toạ Châu Sơn Hy – An Giang

10) Thượng toạ Danh Dĩnh – Kiên Giang

11) Thượng toạ Thích Nguyên Phước – Bình Định

12) Thượng toạ Thích Hoằng Từ – Tiền Giang

13) Thượng toạ Danh Thiệp – An Giang

14) Thượng toạ Thích Giác Giới – Vĩnh Long

15) Thượng toạ Thích Khế Chơn – Thừa Thiên Huế

16) Thượng toạ Thích Từ Phương – Thừa Thiên Huế

17) Thượng toạ Thích Huệ Ấn – Thừa Thiên Huế

18) Thượng toạ Vô Hại – Đồng Nai

19) Đại đức Thích Thiện Thống – An Giang

20) Đại đức Danh Lung – TP Hồ Chí Minh

21) Đại đức Thạch Văn Thương – Trà Vinh

22) Đại đức Thạch Hà – Cà Mau

23) Đại đức Thích Minh Thiện – Long An

24) Đại đức Sơn Ngọc Huynh – Vĩnh Long

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

NHIỆM KÌ VI (2007-2012)

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

 

BAN THƯỜNG TRỰC
 

1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ

3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn 

4) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Chơn Thiện

5) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Hiển Pháp

6) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Đức Phương

7) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Trí Quảng

8) Phó Chủ tịch đặc trách Phật giáo Nam tông: Hòa thượng Dương Nhơn

9) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính: Hòa thượng Thích Giác Toàn

10) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội: Thượng toạ Thích Quảng Tùng  

11) Phó Chủ tịch Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu

12) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương: Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm

13) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

14) Phó Tổng Thư ký kiêm Thủ quỹ: Hòa thượng Thích Thiện Pháp

15) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Gia Quang

16) Uỷ viên Thư ký: Hòa thượng Đào Như

17) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Duệ

18) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Thống

19) Uỷ viên Thư ký: Đại đức Thích Đức Thiện

20) Uỷ viên Thư ký kiêm Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Minh Tiến

21) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

22) Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử: Hòa thượng Thích Thiện Duyên

23) Trưởng ban Văn hoá: Hòa thượng Thích Trung Hậu

24) Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Trí Tâm

25) Uỷ viên Pháp chế: Thượng toạ Thích Huệ Trí

26) Uỷ viên Pháp chế: Đại đức Thích Tiến Đạt

27) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Bình

28)  Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Thiện Tánh

29) Uỷ viên Kiểm soát: Đại đức Thích Quảng Hà

30) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm

31) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Tâm

32) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Giới

33) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thạch Sok Sane

34) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Như Niệm

35) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Thanh Điện

36) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Tôn Thật

37) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Đạt Đạo

38) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Tấn Đạt

39) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Phúc

40) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Quyết

41) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Phong

42) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Đạt

43) Uỷ viên Thường trực: Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên

44) Uỷ viên Thường trực: Ni sư Thích nữ Huệ Từ

45) Uỷ viên Thường trực: Cư sĩ Tăng Quang (từ trần)
 

UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1) Hòa thượng Thích Thanh Bích – Hà Tây

2) Hòa thượng Thích Thiện Bình – Khánh Hòa

3) Hòa thượng Thích Minh Chánh – Đồng Nai

4) Hòa thượng Thích Pháp Chiếu – Lâm Đồng

5) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội

6) Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Ninh Bình

7) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh

8) Hòa thượng Danh Dĩnh – Kiên Giang

9) Hòa thượng Thích Lưu Đoan – Trà Vinh

10) Hòa thượng Danh Đồng – Kiên Giang

11) Hòa thượng Thích Thanh Dục – Thái Bình

12) Hòa thượng Thích Giác Dũng – Đaklak

13) Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Bắc Giang

14) Hòa thượng Thích Phước Đường – Cộng hòa Pháp

15) Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Quảng Nam

16) Hòa thượng Thích Giác Giới – Vĩnh Long

17) Hòa thượng Thích Huệ Hà – Bạc Liêu

18) Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

19) Hòa thượng Thích Trung Hậu –Tp.Hồ Chí Minh

20) Hòa thượng Thích Nhựt Huệ – Trà Vinh

21) Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Đồng Tháp

22) Hòa thượng Thích Từ Hương – Gia Lai

23) Hòa thượng Thạch Huonl – Sóc Trăng

24) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa Vũng Tàu

25) Hòa thượng Thích Chánh Liêm – Quảng Trị

26) Hòa thượng Lý Sa Muoth – Bạc Liêu

27) Hòa thượng Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh

28) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

29) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng

30) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Bình Định

31) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh

32) Hòa thượng Đào Như – Tp.Cần Thơ

33) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang

34) Hòa thượng Thích Như Niệm – Tp.Hồ Chí Minh

35) Hòa thượng Tăng Nô – Sóc Trăng

36) Hòa thượng Thạch On – Trà Vinh

37) Hòa thượng Lâm Pậu – Trà Vinh

38) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

39) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

40) Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Tp.Hồ Chí Minh

41) Hòa thượng Thích Nguyên Phước – Bình Định

42) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên Huế

43) Hòa thượng Thích Giác Quang – Thừa Thiên Huế

44) Hòa thượng Thích Nhật Quang – Tp.Hồ Chí Minh

45) Hòa thượng Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh

46) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Bắc Ninh

47) Hòa thượng Lý Sân – Tp.Cần Thơ

48) Hòa thượng Thạch Sok Sane – Trà Vinh

49) Hòa thượng Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng

50) Hòa thượng Thạch Sên – Trà Vinh

51) Hòa thượng Thích Huệ Tài – An Giang

52) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa

53) Hòa thượng Thích Đồng Tâm – Ninh Thuận

54) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tp.Hồ Chí Minh

55) Hòa thượng Thích Thiện Tấn – Quảng Trị

56) Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Tp.Hồ Chí Minh

57) Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Bình Phước

58) Hòa thượng Thích Thiện Thanh – Long An

59) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên Huế

60) Hòa thượng Thích Chơn Thành – Long An

61) Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Thừa Thiên Huế

62) Hòa thượng Thích Minh Thiện – Bình Dương

63) Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh

64) Hòa thượng Thích Huyền Thông – Kiên Giang

65) Hòa thượng Thích Tâm Thuỷ – Phú Yên

66) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh

67) Hòa thượng Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh

68) Hòa thượng Thích Thanh Tứ – Hà Nội

69) Hòa thượng Thích Thiện Từ – Cà Mau (viên tịch)

70) Hòa thượng Thích Giác Viên – Tp.Đà Nẵng

71) Thượng toạ Thích Hải Ấn – Thừa Thiên Huế

72) Thượng toạ Thích Thiện Bảo – Tp.Hồ Chí Minh

73) Thượng toạ Thích Bửu Chánh – Đồng Nai

74) Thượng toạ Thích Khế Chơn – Thừa Thiên Huế

75) Thượng toạ Thích Nguyên Chơn – Bình Định

76) Thượng toạ Thích Đạt Đạo – Tp.Hồ Chí Minh

77) Thượng toạ Thích Tấn Đạt – Tp.Hồ Chí Minh

78) Thượng toạ Thích Thanh Đạt – Hà Nội

79) Thượng toạ Thích Thanh Điện – Hà Nội

80) Thượng toạ Thích Thiện Đức – Tp.Hồ Chí Minh

81) Thượng toạ Thích Huệ Đức – Hậu Giang

82) Thượng toạ Thích Tâm Đức – Tp.Hồ Chí Minh

83) Thượng toạ Thích Thanh Duệ – Hà Nội

84) Thượng toạ Thích Thanh Giác – Hải Phòng

85) Thượng toạ Thạch Hà – Cà Mau

86) Thượng toạ Thích Huệ Hiền – Đồng Nai

87) Thượng toạ Thích Thanh Hiện – Hưng Yên

88) Thượng toạ Sơn Ngọc Huynh – Vĩnh Long

89) Thượng toạ Châu Sơn Hy – An Giang

90) Thượng toạ Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi

91) Thượng toạ Danh Lân – Kiên Giang

92) Thượng toạ Thích Thanh Liên – Thừa Thiên Huế

93) Thượng toạ Thích Huệ Minh – Tiền Giang

94) Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội

95) Thượng toạ Thích Hạnh Nghiêm – Nam Định

96) Thượng toạ Thích Thiện Nguyện – Tp.Đà Nẵng

97) Thượng toạ Thích Thanh Nhã – Hà Nội

98) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội

99) Thượng toạ Thích Thanh Phúc – Hà Nội

100) Thượng toạ Thích Thanh Phụng – Bắc Ninh

101) Thượng toạ Thích Viên Quán  – Gia Lai

102) Thượng toạ Thích Gia Quang – Hà Nội

103) Thượng toạ Thích Châu Quang – Daklak

104) Thượng toạ Thích Thanh Quyết – Quảng Ninh

105) Thượng toạ Thích Nhựt Tấn – Bến Tre

106) Thượng toạ Thích Trí Thắng – Quảng Ngãi

107) Thượng toạ Thích Tôn Thật – Tp.Hồ Chí Minh

108) Thượng toạ Thích Minh Thiện – Long An

109) Thượng toạ Danh Thiệp – An Giang

110) Thượng toạ Thích Huệ Thông – Bình Dương

111) Thượng toạ Thích Thiện Thống – An Giang

112) Thượng toạ Thích Thiện Tiến – Ninh Thuận

113) Thượng toạ Thích Huệ Trí – Tp.Hồ Chí Minh

114) Thượng toạ Thích Huệ Trường – Tp.Cần Thơ

115) Thượng toạ Thích Hoằng Từ – Tiền Giang

116) Thượng toạ Thích Quảng Tùng – Hải Phòng

117) Thượng toạ Diệp Tươi – Trà Vinh

118) Thượng toạ Thích Quảng Xả – Kontum

119) Đại đức Thích Thanh Chính – Hà Tây

120) Đại đức Thích Tiến Đạt – Hà Tây

121) Đại đức Thích Tâm Đức – Thanh Hoá

122) Đại đức Thích Quảng Hà – Nam Định

123) Đại đức Danh Lung – Tp.Hồ Chí Minh

124) Đại đức Thích Minh Nghiêm – Phú Thọ

125) Đại đức Thích Tâm Nhẫn – Hà Nam

126) Đại đức Thích Thanh Phong – Tp.Hồ Chí Minh

127) Đại đức Thích Nguyên Thành – Thái Nguyên

128) Đại đức Thích Đức Thiện – Hà Nội

129) Đại đức Thích Minh Tiến – Hà Nội

130) Đại đức Thích Quảng Truyền – Lạng Sơn

131) Đại đức Thích Quảng Tuấn – Đak Nông

132) Đại đức Thích Thanh Vân – Hải Dương

133) Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Hà Nội

134) Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh

135) Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên – Tp.Hồ Chí Minh

136) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Tp.Hồ Chí Minh

137) Ni trưởng Thích Đàm Nhượng – Nam Định

138) Ni sư Thích Đàm Khoa – Hà Tây

139) Ni sư Thích nữ Huệ Từ – Tp.Hồ Chí Minh

140) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh

141) Cư sĩ Võ Đình Cường –Tp.Hồ Chí Minh (từ trần)

142) Cư sĩ Bùi Trọng Cường – Hà Tĩnh

143) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp.Hồ Chí Minh

144) Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu – Thừa Thiên Huế

145) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh (từ trần)

146) Giáo sư Lê Mạnh Thát – Tp.Hồ Chí Minh

147) Cư sĩ Lương Gia Tĩnh – Hà Nội

 

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT

1) Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thừa Thiên Huế

2) Hòa thượng Chau Cắt – An Giang

3) Hòa thượng Thích Chí Đạo – Quảng Nam

4) Hòa thượng Thích Toàn Đức – Lâm Đồng

5) Hòa thượng Thích Huệ Minh – Tp.Hồ Chí Minh

6) Hòa thượng Danh Nhuônl – Kiên Giang

7) Hòa thượng Thích Từ Tánh – Tp.Đà Nẵng

8) Hòa thượng Thích Minh Thông – Tp.Hồ Chí Minh

9) Hòa thượng Thích Thiện Trí – Tp.Hồ Chí Minh

10) Hòa thượng Thích Như Tước – Vĩnh Long

11) Hòa thượng Thích Như Ý – Khánh Hòa

12) Thượng toạ Thích Nhật Ấn – Tp.Hồ Chí Minh

13) Thượng toạ Hộ Chánh – Tp.Hồ Chí Minh

14) Thượng toạ Pháp Chất – Tp.Hồ Chí Minh

15) Thượng toạ Thích Viên Đạt –Bình Đinh

16) Thượng toạ Thích Thanh Hùng – Tp.Hồ Chí Minh

17) Thượng toạ Trà Kla Leng – Sóc Trăng

18) Thượng toạ Thích Giác Liêm – Tp.Hồ Chí Minh

19) Thượng toạ Thích Thanh Ngọc – TP Hồ Chí Minh

20) Thượng toạ Thích Giác Nhân – Tiền Giang

21) Thượng toạ Thích Hạnh Niệm – Quảng Nam

22) Thượng toạ Thạch Oai – Trà Vinh

23) Thượng toạ Thích Như Quang – Tp.Hồ Chí Minh

24) Thượng toạ Thích Minh Thành – Tp.Hồ Chí Minh

25) Thượng toạ Thích Lệ Trang – TpHồ Chí Minh

26) Thượng toạ Tăng Xà Vong – Bạc Liêu

27) Đại Đức Thích Trí Chơn – Tp.Hồ Chí Minh

28) Đại Đức Thích Truyền Cường – Tp.Hồ Chí Minh

29) Đại Đức Thích Thanh Đường – Cao Bằng

30) Đại Đức Thích Thiện Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh

31) Đại Đức Thích Minh Hiền – Hà Tây

32) Đại Đức Thích Thanh Huân –Hà Nội

33) Đại Đức Lý Hùng – Tp.Cần Thơ

34) Đại Đức Thích Minh Huy – Yên Bái

35) Đại Đức Thích Huệ Khai – Đồng Nai

36) Đại Đức Thích Thích Thọ Lạc – Ninh Bình

37) Đại Đức Thích Thiện Minh – Tp.Hồ Chí Minh

38) Đại Đức Thích Phước Nghiêm – Tiền Giang

39) Đại Đức Thích Đức Nguyên – Hòa bình

40) Đại Đức Thích Phước Nguyên – Tp.Hồ Chí Minh

41) Đại Đức Quách Thành Sattha – Bà Rịa-Vũng Tàu

42) Đại Đức Thích Chiếu Tạng – Vĩnh Phúc

43) Đại Đức Thích Thiện Thành – An Giang

44) Đại Đức Thích Minh Trí – Hà Nội

45) Đại Đức Lý Vệ – Hậu Giang

46) Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương – Đồng Nai

47) Ni sư Thích Đàm Nghiêm – Hà Nội

48) Sư cô Thích nữ Tín Liên – Tp.Hồ Chí Minh  

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

NHIỆM KÌ VII (2012-2017)

HT.Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương.

HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương.

 

BAN THƯỜNG TRỰC

 1. HT.Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương
2.  HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
3.  HT.Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
4.  HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương
5.  HT.Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM
6.  HT.Dương Nhơn - Phó Chủ tịch HĐTS 
7.  HT.Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Nam)
8.  HT.Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS 
9.  HT.Thích Thiện Duyên - Phó Chủ tịch HĐTS,Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
10. HT.Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS

11. HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương 
12.  HT.Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông
13.  HT.Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương 
14.  HT.Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS 
15.  HT.Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II, Phó ban Tăng sự Trung ương
16.  ĐĐ.Thích Đức Thiện - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I
17.  HT.Đào Như - Uỷ viên Thư ký
18.  HT.Thích Thanh Duệ - Uỷ viên Thư ký, Viện Trưởng Phân Viện NCPHVN - Hà Nội
19.  TT.Thích Thiện Thống - Uỷ viên Thư ký
20.  ĐĐ.Thích Minh Tiến  - Uỷ viên Thư ký

21. Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn - Uỷ viên Thư ký, Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông
22.  TT.Thích Thanh Huân - Uỷ viên Thủ quỹ
23.  TT.Thích Thanh Quyết - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Bắc)
24.  HT.Thích Trung Hậu - Trưởng ban Văn hóa Trung ương 
25.  HT.Thích Trí Tâm - Trưởng ban Nghi lễ Trung ương 
26.  HT.Thích Thanh Nhã - Uỷ viên Thường trực, Phó TB. Thường trực Ban Nghi lễ TW (phía Bắc)
27.  TT.Thích Thanh Phong - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương 
28.  HT.Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế 
29.  TT.Thích Tiến Đạt - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế 
30.  HT.Thích Thiện Tánh - Trưởng ban Kiểm soát

31. HT.Thích Giác Quang - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát 
32.  TT.Thích Quảng Hà - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát
33.  TT.Thích Thanh Điện - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (Phía Bắc)
34.  TT.Thích Thanh Đạt - Uỷ viên Thường trực, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
35.  HT.Thích Như Niệm  - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương
36.  TT.Thích Thọ Lạc - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương (phía Bắc)
37.  HT.Thích Giác Giới - Uỷ viên Thường trực
38.  HT.Thích Quảng Xả - Uỷ viên Thường trực
39.  HT.Thích Thiện Sanh - Uỷ viên Thường trực
40.  HT.Thích Khế Chơn - Uỷ viên Thường trực

41. HT.Thích Đức Thanh - Uỷ viên Thường trực
42.  HT.Thích Hải Ấn - Uỷ viên Thường trực
43.  HT.Thích Đạt Đạo - Uỷ viên Thường trực
44.  HT.Thích Huệ Minh - Uỷ viên Thường trực
45.  TT.Thích Thanh Chính - Uỷ viên Thường trực
46.  TT.Thích Thanh Phúc - Uỷ viên Thường trực
47.  TT.Thích Tấn Đạt - Uỷ viên Thường trực
48.  TT.Thích Huệ Thông - Uỷ viên Thường trực
49.  HT.Danh Đổng - Uỷ viên Thường trực
50.  TT.Danh Lung - Uỷ viên Thường trực

51. TT.Thích Minh Thành - Uỷ viên Thường trực
52.  TT.Thích Tâm Đức (Tp. HCM) - Uỷ viên Thường trực
53.  HT.Thích Thiện Nguyện - Uỷ viên Thường trực
54.  TT.Thích Truyền Cường - Uỷ viên Thường trực
55.  TT.Thích Bửu Chánh - Uỷ viên Thường trực
56.  ĐĐ.Thích Phước Nguyên - Uỷ viên Thường trực
57.  NT.TN Ngoạt Liên - Uỷ viên Thường trực
58.  NT.TN Tịnh Nguyện - Uỷ viên Thường trực
59.  NS.TN Huệ Từ - Uỷ viên Thường trực
60.  GS.TS Lê Mạnh Thát - Uỷ viên Thường trực
61.  Cư sĩ Phạm Nhật Vũ - Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực ban Thông tin Truyền thông
 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

1. Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Tp.Hồ Chí Minh
2.  Hòa thượng Thích Từ Nhơn - Tp.Hồ Chí Minh
3.  Hòa thượng Dương Nhơn - Sóc Trăng
4.  Hòa thượng Thích Trí Quảng - Tp.Hồ Chí Minh
5.  Hòa thượng Thích Từ Thông - Tp.Hồ Chí Minh
6.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Quảng Nam
7.  Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Thừa Thiên Huế
8.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Bình Định
9.  Hòa thượng Thích Như Niệm - Tp.Hồ Chí Minh
10.  Hòa thượng Thích Đắc Pháp - Vĩnh Long

11. Hòa thượng Thích Tâm Thủy - Phú Yên
12.  Hòa thượng Thích Pháp Chiếu - Lâm Đồng
13.  Hòa thượng Thích Chơn Thành - Bình Thuận
14.  Hòa thượng Thích Giác Toàn - Tp.Hồ Chí Minh
15.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Tp.Hồ Chí Minh
16.  Hòa thượng Thích Giác Quang - Thừa Thiên Huế
17.  Hòa thượng Thích Đức Thanh - Thừa Thiên Huế
18.  Hòa thượng Thích Thông Nghiêm - Tây Ninh
19.  Hòa thượng Thích Nhựt Huệ - Trà Vinh
20.  Hoà thượng Thích Thiện Sanh - Sóc Trăng

21. Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Tp.Hồ Chí Minh
22.  Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Tp.Hồ CHí Minh
23.  Hòa thượng Thích Thiện Tánh - Tp.Hồ Chí Minh
24.  Hòa thượng Đào Như - Tp.Cần Thơ
25.  Hòa thượng Thạch Sok Xane -Trà Vinh
26.  Hòa thượng Thích Huệ Tài - An Giang
27.  Hòa thượng Thích Minh Chánh -Đồng Nai
28.  Hòa thượng Lý Sa Muoth - Bạc Liêu
29.  Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh - Tp.Hồ Chí Minh
30.  Hòa thượng Thạch On - Trà Vinh

31. Hòa thượng Tăng Nô - Sóc Trăng
32.  Hòa thượng Thạch Huônl - Sóc Trăng
33.  Hòa thượng Thích Giác Giới - Vĩnh Long
34.  Hòa thượng Thích Nhật Quang - Tp.Hồ Chí Minh
35.  Hòa thượng Thích Trung Hậu - Tp.Hồ Chí Minh
36.  Hòa thượng Lâm Pậu - Trà Vinh
37.  Hòa thượng Thích Thiện Huệ - Đồng Tháp
38.  Hòa thượng Thích Huyền Thông - Kiên Giang
39.  Hòa thượng Thích Phước - Cộng hòa Pháp
40.  Hòa thượng Thạch Sên - Trà Vinh

41. Hòa thượng Thích Nguyên Phước - Bình Định
42.  Hòa thượng Thích Thiện Tấn - Quảng Trị
43.  Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Tp.Hà Nội 
44.  Hòa thượng Thích Thanh Duệ - Tp.Hà Nội
45.  Hòa thượng Thích Gia Quang - Tp.Hà Nội
46.  Hòa thượng Thích Hạnh Lạc - Quảng Ngãi
47.  Hòa thượng Thích Nhuận Thanh - Bình Phước
48.  Hòa thượng Thích Huệ Minh - Tiền Giang
49.  Hòa thượng Thích Nhựt Tấn - Bến Tre
50.  Hòa thượng Thích Huệ Trí - Tp. Hồ Chí Minh

51. Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Tp.Hải Phòng
52.  Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Tp.Hà Nội
53.  Thượng tọa Thích Thanh Điện - Tp.Hà Nội
54.  Hòa thượng Thích Đạt Đạo - Tp.Hồ Chí Minh
55.  Hòa thượng Thích Thiện Đức - Tp.Hồ Chí Minh
56.  Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm - Nam Định
57.  Hòa thượng Danh Đổng - Kiên Giang
58.  Hòa thượng Danh Lân - Kiên Giang
59.  Hòa thượng Diệp Tươi - Trà Vinh
60.  Hòa thượng Chau Sơn Hy - An Giang

61. Hòa thượng Danh Thiệp - An Giang
62.  Hòa thượng Thích Khế Chơn - Thừa Thiên Huế
63.  Hòa thượng Thích Hải Ấn - Thừa Thiên Huế
64.  Thượng tọa Thích Thiện Thống - An Giang
65.  Hòa thượng Thạch Hà - Cà Mau
66.  Thượng tọa Thích Minh Thiện - Long An
67.  Hòa thượng Thích Huệ Đức - Hậu Giang
68.  Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh - Vĩnh Long
69.  Hòa thượng Thích Thanh Nhã - Tp.Hà Nội
70.  Hòa thượng Thích Thiện Nguyện - Tp.Đà Nẵng

71. Thượng tọa Thích Trí Thắng - Quảng Ngãi
72.  Thượng tọa Thích Huệ Thông - Bình Dương
73.  Thượng tọa Thích Huệ Hiền - Đồng Nai
74.  Hòa thượng Thích Huệ Trường - Tp.Cần Thơ
75.  Hòa thượng Thích Thiện Bảo - Tp.Hồ Chí Minh
76.  Thượng tọa Thích Bửu Chánh - Tỉnh Đồng Nai
77.  Thượng tọa Thích Tâm Đức - Tp.Hồ Chí Minh
78.  Thượng tọa Thích Tấn Đạt - Tp.Hồ Chí Minh
79.  Thượng tọa Thích Châu Quang - Đaklak
80.  Hòa thượng Thích Quảng Xả - Kontum

81. Hòa thượng Thích Nguyên Chơn - Bình Định
82.  Thượng tọa Thích Thanh Phúc - Tp.Hà Nội
83.  Thượng tọa Thích Thanh Đạt - Tp.Hà Nội
84.  Thượng tọa Thích Thanh Giác - Tp.Hải Phòng
85.  Thượng tọa Thích Thanh Hiện - Hưng Yên
86.  Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Quảng Ninh
87.  Thượng tọa Thích Thanh Phụng - Bắc Ninh
88.  Thượng tọa Danh Lung - Tp.Hồ Chí Minh
89.  Thượng tọa Thích Quảng Hà - Nam Định
90.  Thượng tọa Thích Thanh Chính - Tp.Hà Nội

91. Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Tp.Hà Nội 
92.  Đại đức Thích Minh Tiến - Tp.Hà Nội
93.  Đại đức Thích Đức Thiện - Tp.Hà Nội
94.  Đại đức Thích Tâm Đức - Thanh Hoá
95.  Thượng tọa Thích Thanh Vân - Hải Dương
96.  Đại đức Thích Nguyên Thành - Thái Nguyên
97.  Đại đức Thích Minh Nghiêm - Phú Thọ
98.  Đại đức Thích Quảng Truyền - Lạng Sơn
99.  Thượng tọa Thích Quảng Tuấn - Đak Nông
100.  Thượng tọa Thích Thanh Phong - Tp.Hồ Chí Minh

101. Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên - Tp.Hồ Chí Minh
102.  Ni trưởng Thích nữ Đàm Hảo - Tp.Hà Nội
103.  Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên - Tp.Hồ Chí Minh
104.  Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc - Tp.Hồ Chí Minh
105.  Ni sư Thích nữ Huệ Từ - Tp.Hồ Chí Minh
106.  Ni sư Thích nữ Đàm Khoa - Tp.Hà Nội 
107.  Cư sĩ Tống Hồ Cầm - Tp.Hồ Chí Minh
108.  Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn - Tp.Hồ Chí Minh
109.  Giáo sư Lê Mạnh Thát - Tp.Hồ Chí Minh
110.  Cư sĩ Lương Gia Tĩnh - Tp.Hà Nội

111. Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu - Thừa Thiên Huế
112.  Hòa thượng Thích Chí Đạo - Quảng Nam
113.  Hòa thượng Thích Huệ Minh - Tp.Hồ Chí Minh
114.  Hòa thượng Chau Cắt - An Giang
115.  Hòa thượng Thích Minh Thông - Tp.Hồ Chí Minh
116.  Hòa thượng Thích Như Tước - Vĩnh Long
117.  Hòa thượng Thích Toàn Đức - Lâm Đồng
118.  Hòa thượng Danh Nhuônl - Kiên Giang
119.  Hòa thượng Thích Thiện Trí - Tp.Hồ Chí Minh
120.  Hòa thượng Thích Từ Tánh - Tp.Đà Nẵng

121. Hòa thượng Thích Hạnh Niệm - Quảng Nam
122.  Hòa thượng Thích Giác Liêm - Tp.Hồ Chí Minh
123.  Hòa thượng Trà Kha Leng - Sóc Trăng
124.  Thượng tọa Tăng Xà Vong - Bạc Liêu
125.  Hòa thượng Hộ Chánh - Tp.Hồ Chí Minh
126.  Thượng tọa Thích Lệ Trang - Tp.Hồ Chí Minh
127.  Thượng tọa Thích Minh Thành - Tp.Hồ Chí Minh
128.  Thượng tọa Thích Giác Nhân - Tiền Giang
129.  Thượng tọa Thạch Oai - Trà Vinh
130.  Hòa thượng Thích Thanh Hùng - Tp.Hồ Chí Minh

131. Thượng tọa Thích Nhật Ấn - Tp.Hồ Chí Minh
132.  Thượng tọa Thích Truyền Cường - Tp.Hồ Chí Minh
133.  Thượng tọa Thích Thiện Hạnh - Tp.Hồ Chí Minh
134.  Thượng tọa Lý Vệ - Hậu Giang
135.  Thượng tọa Lý Hùng - Tp.Cần Thơ
136.  Thượng tọa Thích Thanh Huân - Tp.Hà Nội
137.  Thượng tọa Thích Minh Trí - Vĩnh Phúc
138.  Đại đức Thích Thanh Lâm - Vĩnh Phúc
139.  Thượng tọa Thích Chiếu Tạng - Hà Nội
140.  Đại đức Thích Minh Hiền - Hà Nội

141. Đại đức Thích Minh Huy - Tỉnh Yên Bái
142.  Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ninh Bình 
143.  Đại đức Thích Đức Nguyên - Hoà Bình
144.  Đại đức Thích Thanh Đường - Cao Bằng
145.  Đại đức Thích Phước Nguyên - Cà Mau
146.  Đại đức Thích Phước Nghiêm - Tiền Giang
147.  Đại đức Thích Thiện Minh - Tp.Hồ Chí Minh
148.  Thượng tọa Quách Thành Sattha - Bà Rịa Vũng Tàu
149.  Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm - Hà Nội 
150.  Ni sư Thích nữ Tín Liên - Tp.Hồ Chí Minh

151. Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Hà Nội
152.  Đại đức Thích Đạo Phong - Hà Nội
153.  Thượng tọa Thích Thiện Hưởng - Hà Nam
154.  Đại đức Thích Thanh Định - Thái Bình
155.  Đại đức Thích Thanh Hòa - Thái Bình
156.  Thượng tọa Thích Thanh Tình - Ninh Bình
157.  Thượng tọa Thích Thiện Văn - Bắc Giang
158.  Thượng tọa Thích Thanh Trung - Bắc Ninh
159.  Thượng tọa Thích Tâm Thiệu - Nam Định
160.  Thượng tọa Thích Đạo Quang - Quảng Ninh

161. Đại đức Thích Thanh Phúc - Tuyên Quang
162.  Đại đức Thích Viên Như - Hà Tĩnh
163.  Đại đức Thích Thanh Tuấn - Bắc Kạn
164.  Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp Quảng Bình
165.  Ni sư Thích Đàm Hiền - Nam Định
166.  Ni sư Thích Đàm Lan - Hà Nội
167.  Ni sư Thích Đàm Thành - Hà Nội
168.  Cư sĩ Phạm Nhật Vũ - Hà Nội 
169.  Thượng tọa Thích Huệ Thành - Cà Mau
170.  Thượng tọa Thích Minh Lành - Bạc Liêu

171. Thượng tọa Thích Chơn Minh - Đồng Tháp
172.  Hòa thượng Thích Lệ Linh - Bến Tre
173.  Hòa thượng Thích Niệm Thới  - Tây Ninh
174.  Thượng tọa Thích Minh Bửu - Tây Ninh 
175.  Thượng tọa Thích Chí Mãn - Tp.Đà Nẵng
176.  Đại đức Thích Thông Đạo - Tp.Đà Nẵng
177.  Hòa thượng Thích Ngộ Tánh - Khánh Hòa 
178.  Hòa thượng Thích Minh Thông - Khánh Hòa 
179.  Hòa thượng Thích Nguyên Đức - Phú Yên
180.  Hòa thượng Thích Tâm Tường - Gia Lai

181. Thượng tọa Thích Từ Vân - Gia Lai 
182.  Thượng tọa Thích Hạnh Thể - Ninh Thuận
183.  Đại đức Thích Quảng Hiền - Đak Nông
184.  Hòa thượng Thích Quảng Hiển - Bà Rịa – Vũng Tàu
185.  Hòa thượng Thích Nhật Quang - Đồng Nai
186.  Hòa thượng Thích Chơn Hương - Thừa Thiên Huế 
187.  Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Thừa Thiên Huế 
188.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Bình Dương 
189.  Thượng tọa Thích Phước Đạt - Tp.Hồ Chí Minh 
190.  Thượng tọa Thích Minh Thọ - Long An

191. Thượng tọa Giác Trí - Bà Rịa – Vũng Tàu
192.  Hòa thượng Thích Giác Chí - Đak Lak
193.  Thượng tọa Thích Hoằng Đức - Tiền Giang
194.  Thượng tọa Thích Thanh Dũng - Hải Dương (Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)
195.  Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương - Đồng Nai
196.  Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện - Tp.Hồ Chí Minh
197.  Đại đức Thích Tâm Chơn - Tp.Hồ Chí Minh 
198.  Ni sư Thích nữ Hòa Liên - Tp.Hồ Chí Minh 
199.  Cư sĩ Nguyễn Xuân Loan - Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang