GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Giới tử Ni cầu Chánh pháp với Đại Tăng

Chiều 13/5/2023, sau khi truyền Bổn pháp Tỳ-kheo-ni cho các giới tử Thức-xoa-ma-na cầu thọ giới Tỳ-kheo-ni, Hội đồng Thập sư Ni và Ban Dẫn thỉnh đã hướng dẫn 33 giới tử đến cầu thọ Chánh pháp với đại Tăng tại Tuyển Phật trường tổ đình Long Khánh.

Tại cổng tổ đình Long Khánh, Sư cô Thích Nữ Minh Ý-Dẫn thỉnh đàn Tỳ kheo ni đã thay mặt Hội đồng Thập sư Ni tác bạch 3 lần xin được phép cho giới tử được vào cầu thọ Chánh pháp với Đại Tăng.

ĐĐ. Thích Quảng Đạt-Dẫn thỉnh của Giới đàn Tăng đã hướng dẫn Chư tôn túc Ni vào đảnh lễ Tam bảo, yết bái Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp cho giới tử Ni.

Trước Hội đồng Thập sư Tăng, NT. Thích nữ Thông Nhiên, Giáo thọ A-xà-lê đàn Tỳ-kheo-ni đã tác bạch cầu thọ Chánh pháp cho các giới tử. Hội đồng Thập sư Tăng đã tùy thuận hứa khả.

Sau đó, tuần tự 3 vị giới tử Ni được gọi vào để thực hiện nghi thức Bạch tứ yết-ma giữa hai bộ Tăng Ni. Hòa thượng Giáo thọ, A xà lê Tăng trao 8 pháp Ba-la-di và trao các giới trong phần còn lại của 348 học giới của giới Tỳ kheo Ni; trao Bát kỉnh pháp; và 4 pháp nương tựa (Tứ y) suốt đời của một Tỳ-kheo-ni.

Các Tân Tỳ-kheo-ni còn được Giới sư hướng dẫn thọ 3 y, bình bát, tọa cụ và dụng cụ lọc nước.

Sau khi viên thành giới thể, chư tôn đức Ni hướng dẫn giới tử đảnh lễ tri ân Đại Tăng, đã vì đàn hậu học mà trao truyền Chánh pháp của Đức Như Lai cho chư Ni, và kính nguyện trọn đời vâng giữ, thực hành.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang