GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hình ảnh Thập sư Ni Đại giới đàn Trí Độ

Có thể là hình ảnh về văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN NI HOÀ THƯỢNG ĐÀNĐẦU Phật Giáo BìnhĐịnh NITRƯỞNG THÍCH NỮ HANH QUANG ỦY VIÊN PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG PHÃ TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GHPHVN TỈNH BÌNH ĐỊNH -TRƯỞNG PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH VIỆN CHỦ CHÙA TÂM ẤN, THÀNH PHỐ QUY NHƠN'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN NI YÊTMAA-XA-LÊ YẾTMAA NITRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH THIỆN CHỨNG MINH PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH GIA LAI TRÚ TRÌ CHỮA AN THẠNH, TỈNH GIA LAI Phật Giáo BìnhĐịnh'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN NI GIÁOTHOA-XA-LE GIÁOTHO A-XÀ NITRƯỞNG THÍCH NỮ THÔNG NHIÊN ÚYVIỆN THƯỜNG TRỰC PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH TRÚ TRÌ TỊNH THẤT PHỐ HIỆN, THỊ XÃ AN NHƠN Phật Giáo BìnhĐịnh'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN HỘIĐÃNGTHẬPSUGIÔĐÀ NI ĐỆ NHẤT TÔNCHÚNG NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HANH GIẢI ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH PHà TRƯỞNG PHÂN BAN NI GIỚI TÍNH BÌNH ĐỊNH TRƯỞNG TIỂU BAN GIÁO DỤC PHÂN BAN NI GIỚI BÌNH ĐỊNH Phật Giáo BìnhĐịnh'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN NI ĐỆ NHỊ TÔNCHỨNG NI TRƯỞNG THÍCH NỮ LIÊN LIÊN VIÊN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH ĐỊNH -TRÚ TRÌ TỊNH XÁ NGỌC NHUẬN, TP. QUY NHƠN Phật Giáo BìnhĐịnh'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN NI ĐỆ TAM TÔNCHỨNG NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HANH HUỆ TRÚ TRÌ TỊNH THẤT DIỆU ẤN, HUYỆN PHÙ CÁT Phật Giáo BìnhĐịnh'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN NI ĐỆ TỨ TÔ”NCHỨNG NI SUTHÍCH NỮ HẢI TUỆ PHÃ TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ ĐẶC TRÁCH NI GIỚI GHPGN THỊ XÃ AN NHƠN -TRƯỞNG TIỂU BAN KIỂM SOÁT PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH -TRÚ TRÌ CHÙA PHƯỚC HỘI, THỊ XÃ AN NHƠN. Phật Giáo BìnhĐịnh'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đền thờ và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN NI ĐỆ NGŨ TÔNCHÚNG NI SƯ THÍCH NỮ HỒNG HẠNH PHÃ TRƯỞNG PHÂN BAN NI GIỚI TÍNH BÌNH ĐỊNH TRÚ TRÌ CHÙA TRÚC LIÊN LAN NHÂ, THỊ XÂ NHƠN PhậtGiáo Giáo BìnhĐịnh'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN HỘIĐÃNGTHẬPSUGIÃIĐÀN NI ĐỆ LUCTÃNCHỨNG CHỨNG NI SƯ THÍCH NỮ MINH TÂM PHÃ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC BÌNH ĐỊNH TRƯỞNG TIỂU BAN GIÁM LUẬT PHÂN BAN GIỚI TÍNH BÌNH ĐỊNH TRÚ TRÌ CHÙA HƯƠNG QUANG, HUYỆN TUY PHƯỚC PhậtG Giáo BìnhĐịnh'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, áp phích, lá bài và văn bản cho biết 'HỘI ĐỒNG THẬP SƯ GIỚI ĐÀN HỘIĐÃNGTHẬPSUGIÃIĐÀN NI ĐỆ THẤT TÔNCHỨNG NI SƯ THÍCH NỮ MINH CHIẾU TRƯỞNG BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI GHPGVN THỊ XÃ AN NHƠN TRƯỞNG TIỂU BAN NGHI LỄ PHÂN BAN GIỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH TRÚ TRÌ CHÙA KHÁNH SƠN, THỊ XÃ AN NHƠN Phật Giáo BìnhĐịnh'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'DẦNTHINHSUGIÃIĐÀNN ĐÀN THỈNH GIỚI SƯ CÔ THÍCH NỮ TÂM HẢO CHÚNG THƯỜNG TRỤ CHÙA HẢI QUANG, HUYỆN TUY PHƯỚC Phật Giáo BìnhĐịnh'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'DẪN THỈNH SƯ GIỚI ĐÀN NI SƯ CÔ THÍCH NỮ MINH Ý TRÚ TRÌ CHÙA TÂM ẤN, TP. QUY NHƠN Phật Giáo BìnhĐịnh'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'TẢ HỮU GIÁM ĐÀN GIỚI ĐÀN NI NI SƯ THÍCH NỮ MINH UY UYÊN TRƯỞNG BAN ỪTHIỆN XÃ HÃI GHPGVN THÀNH PHỐ QUY NHƠN TRƯỞNG TIỂU BANT TỪ THIỆN XA HỘI PHÂN BAN GIỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH TRÚ TRÌ CHÙA NI LIÊN, TP. QUY NHƠN. Phật Giáo BìnhĐịnh'

 

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'TẢ HỮU GIÁM ĐÀN GIỚI ĐÀN NI NI SƯ THÍCH NỮ MINH NHỰT TRÚ TRÌ CHÙA TỊNH ĐỘ- PHÙ CÁT Phật Giáo BìnhĐịnh'

 

Lên đầu trang