GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Khai Đạo Giới tử tại Đại Giới Đàn Trí Độ.

Vào lúc 20 giờ 00 ngày 11/5/2023 (nhằm 22/3 Quý Mão), Ban cung nghinh đã cung thỉnh Hòa thượng đạo hiệu Thích Nguyên Chơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Tuyên luật sư Đại giới đàn Trí Độ quang lâm Giới trường khai đạo cho các Giới tử chuẩn bị thọ giới pháp.

 

 

Tất cả Giới tử trang nghiêm lắng lòng nghe Hòa thượng Tuyên Luật sư chỉ dạy tầm quan trọng của giới luật và ý nghĩa thọ và giữ giới.

Hòa thượng Tuyên luật sư chỉ dạy cho chư giới tử phải giữ thân tâm thanh tịnh thì thọ giới mới được đắc giới, mới thành tựu giới thể Tỳ kheo. Vô tác giới thể là của báu vô lượng. Nếu giới tử thọ giới mà không phát sanh được Vô tác giới thể thì được xem như là chưa đắc giới. Vô tác giới thể phát sanh rồi, Giới tử phải giữ gìn cho trọn vẹn, không được để mất. Sau đó, Hòa thượng cũng nói về ý nghĩa các điều giới tướng mà một Tỳ kheo sẽ thọ trì.

 

 

Chư Giới tử cung kính đón nhận lời dạy của Hòa thượng Tuyên Luật sư, nguyện khắc ghi lời dạy của Ngài để lấy đó làm hành trang trên con đường tu học.

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang