GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nghi thức tấn phong giáo phẩm và thông qua danh sách nhân sự tại Đại hội lần IX

Sáng 29-11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm, biểu quyết nhân sự bổ sung Hội đồng Chứng minh, nhân sự chính thức và dự khuyết Hội đồng Trị sự khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2027)

Phiên họp thứ 3 của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX được đặt dưới sự chứng minh tối cao của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ; chư vị Trưởng lão Ủy viên Ban Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh.

 

Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 1

 

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp thứ 3 của Đại hội: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, chư tôn giáo phẩm thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, với sự tham dự của 1.091 đại biểu Phật giáo toàn quốc.

Mở đầu phiên làm việc thứ 3 của Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương đã đọc tờ trình danh sách tấn phong giáo phẩm. Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự trình Đại hội danh sách số lượng tấn phong giáo phẩm theo đơn vị tỉnh, thành phố.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX gồm 268 vị được tấn phong từ Thượng tọa lên Hòa thượng, 1.102 vị từ Đại đức lên Thượng tọa, 391 vị từ Ni sư lên Ni trưởng, 1.581 vị từ Sư cô lên Ni sư.

 

Đại hội đại biểu Phật giáo lần IX cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm, thông qua danh sách nhân sự ảnh 3

 

Sau khi toàn thể đại biểu đồng khởi thân niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca 3 lần, chính thức tấn phong giáo phẩm, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Hội đồng Trị sự khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã đọc tờ trình về việc suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử nhân sự chính thức và dự khuyết Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Hòa thượng Thích Thiện Thống tuyên đọc dự trình danh sách suy tôn Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX, Hòa thượng Thích Huệ Thông đọc dự trình danh sách suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX.

Trong đó, thành viên dự kiến suy tôn Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX gồm 112 vị, trong đó có 50 vị được tái suy tôn, 62 vị được suy tôn bổ sung. Nhân sự Hội đồng Trị sự khóa IX dự kiến gồm 235 Ủy viên chính thức, trong đó có 216 vị tái nhiệm; 45 Ủy viên dự khuyết, trong đó có 37 vị bổ sung.

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ đã lấy ý kiến toàn thể Đại hội, thống nhất biểu quyết thông qua danh sách nhân sự Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nguồn: Nguyễn Cường/Báo Giác Ngộ

 

Lên đầu trang