GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định họp lần đầu sau Đại hội

Vào lúc 14h ngày ngày 12/06/Nhâm Dần, tại Chùa Tâm Ấn (văn phòng PBNG tỉnh Bình Định), PBNG có cuộc họp Thường Trực nhằm hiệp thương nhân sự PBNG cho nhiệm kỳ VII. Đây là cuộc họp đầu tiên sau Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Bình Định.

NT Thích Nữ Hạnh Quang, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng PBNG Bình Định chủ tọa cuộc họp.

Về tham dự có: NT Thích Nữ Hạnh Minh, Phó trưởng Ban Thường Trực PBNG BĐ, NT Thích Nữ Hạnh Giải, UV TT BTS, trưởng tiểu ban Giám luật PBNG BĐ, cùng chư Tôn Đức TT PBNG BĐ.

Ni trưởng chủ tọa phát biểu khai mạc cuộc họp nhấn mạnh: theo lời Hoà thượng Trưởng Ban Trị sự, nhiệm kỳ VII này chủ yếu lưu nhiệm và bổ sung nhân sự, nên Phân Ban Ni giới cũng y theo Đại Tăng. Do vậy, PBNG nhiệm kỳ này đa số lưu nhiệm và bổ sung quý vị trẻ có năng lực tham gia.

Cuộc họp thành tựu hoan hỷ lúc 16h cùng ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

 

Lên đầu trang