GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định họp triển khai Phật sự

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, vào lúc 14 giờ chiều nay, ngày 09/11/Nhâm Dần (02/12/2022) tại Chùa Tâm Ấn (văn phòng PBNG BĐ) đã diễn ra cuộc họp Thường trực PBNG do Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Quang, Trưởng PBNG tỉnh Bình Định làm chủ tọa. Cuộc họp nhằm cung thỉnh thành phần Hội Đồng Thập Sư Ni cho Đại Giới Đàn Trí Độ được tổ chức vào năm 2023.

 

 

Thường trực PBNG đã tuyển chọn, cung cử quí Ni trưởng, Ni sư giới đức châu viên vào hàng Tam Sư, Thất Chứng để trình lên BTS GHPGVN tỉnh.

Bên cạnh đó, chư Tôn Đức Ni cũng thành lập nhân sự dự kiến cho Ban tổ chức Giới Đàn Ni.

Cuộc họp thành tựu lúc 15h30 trong sự thanh tịnh, hoà hợp.

 

 

 

 

 

 

 

Nhuận Thành/Ban TT-TT PG Bình Định

 

Lên đầu trang