GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy chế hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Huyện trực thuộc tỉnh thành, nhiệm kỳ IX 2022 - 2027

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC
THÀNH PHỐ VÀ TRỰC THUỘC TỈNH, NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 565 /QĐ-HĐTS ngày 31/12/ 2022
của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN)
--------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
          Quy chế hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (sau đây viết tắt là GHPGVN) quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thành phố và trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện) được thành lập theo điều 43, điều 44, điều 45, điều 46, điều 47, điều 48, điều 49 chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII.
         Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện được ban hành nhằm quy định cụ thể chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mỗi thành viên trong Thường trực Ban Trị sự và Văn phòng Ban Trị sự để nâng cao hiệu quả công tác, tăng cường đoàn kết trong nội bộ Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện; sự liên hệ giữa Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện với các cơ quan hữu quan và Ban Quản trị các chùa, cơ sở tự viện.
           Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
         Phụng hành Giáo pháp, Giới luật, và tuân thủ pháp luật nhà nước. Hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.
 
CHƯƠNG II
CƠ CẤU TỔ CHỨC - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN
           Điều 3. Cơ cấu tổ chức
          Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện do Đại hội đại biểu Phật giáo huyện suy cử, được Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh trực thuộc Trung ương GHPGVN phê chuẩn, gồm các chức danh như sau:
          a) Trưởng ban Ban Trị sự; 
          b) 01 Phó Trưởng ban Thường trực ;
          c) 02 Phó Trưởng ban chuyên trách;
          d) Các Ủy viên chuyên môn tương ứng với các Ban chuyên môn của Ban Trị sự cấp tỉnh;
          e) 01 Chánh Thư ký;
          g) 02 Phó Thư ký;
          h) 01 Thủ quỹ;
          i) Các Ủy viên Thường trực;
          k) Các Ủy viên. 
          Điều 4. Tiêu chuẩn thành viên tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
          Tham gia thành viên Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện phải đáp ứng những điều kiện sau:
          1.    Đảm bảo về độ tuổi không dưới 25 tuổi và không quá 70 tuổi. 
          2.    Thành viên được giới thiệu tham gia Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện lần đầu phải đảm bảo đủ độ tuổi tham gia trọn một nhiệm kỳ; Thành viên tái cử phải đảm bảo đủ tuổi tham gia 03 năm của nhiệm kỳ.
          3.    Đối với chức danh chủ chốt của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện quá độ tuổi theo quy định cần phải thêm nhiệm kỳ công tác được giới thiệu để Đại hội đại biểu Phật giáo huyện suy cử sau khi được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện khóa đương nhiệm chấp thuận với đa số 2/3 tổng số đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết tán thành, và chỉ được giới thiệu tái suy cử khi được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh quyết định.
           4.     Không kiêm nhiệm quá 02 chức danh trong Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện. 
           Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn
          Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện theo điều 47, điều 48, điều 49 chương VII Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII bao gồm:
           1. Tổ chức thực hiện chủ trương, đường hướng, chương trình hoạt động Phật sự tại địa phương theo sự hướng dẫn của GHPGVN cấp trên.
           2. Ấn định chương trình hoạt động hàng năm theo nghị quyết, chương trình hoạt động của Đại hội đại biểu GHPGVN cấp huyện đề ra.
          3. Tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình hoạt động Phật sự toàn nhiệm kỳ, chương trình hoạt động Phật sự hàng năm, chương trình chuyên biệt và những sự kiện trọng đại tại địa phương.
          4. Kiểm tra, hướng dẫn, quản lý, điều hành các mặt công tác Phật sự của các thành viên GHPGVN tại địa phương. Đối với những vấn đề không xử lý được, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện đệ trình lên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, các Ban chuyên môn cấp tỉnh hoặc Ban, Viện Trung ương hướng dẫn giải quyết.
           5. Giới thiệu Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử tham gia các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương.
           6. Tổng hợp ý kiến của các thành viên trong địa bàn huyện để phản ánh đến Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cơ quan Nhà nước tại địa phương về chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động tôn giáo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Tăng Ni, Cư sĩ, tín đồ Phật tử trong địa bàn huyện. 
          7. Đề xuất việc bổ nhiệm trụ trì và các thành viên Ban Quản trị tự viện lên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh phê duyệt, quyết định sau khi được sự thống nhất của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương. Nếu cơ sở tự viện có liên hệ đến hệ phái, sơn môn thành viên thì việc bổ nhiệm trụ trì và Ban Quản trị tự viện đó thì nên trao đổi, thống nhất trước về nhân sự.
          8. Chuẩn bị thành phần, số lượng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện và nhân sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, có sự hiệp thương với chính quyền địa phương và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh theo quy định của Trung ương Giáo hội. 
         9. Dự kiến số lượng thành viên Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện theo quy định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.  
          10. Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện được tặng Bằng Công đức cho các thành viên Ban Trị sự GHPGVN và các cơ sở tự viện, cá nhân cấp huyện. 
          11. Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện thực hiện các chức năng về hoạt động hành chính tổ chức cũng như các chuyên ngành thuộc phạm vi địa bàn cùng cấp liên hệ.
         12. Các trường hợp khác như tuyên dương công đức, kỷ luật, thuyên chuyển nơi tu học từ tỉnh khác đến, bổ nhiệm trụ trì, tấn phong Giáo phẩm, giới thiệu Tăng Ni theo học các Trường Phật học ngoài tỉnh và du học nước ngoài, sửa chữa lớn, xây dựng mới, giới thiệu xác nhận việc cư trú, đi đến các tỉnh, thành khác phải trình Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh xem xét và giải quyết. 
         13. Các hoạt động Phật sự tại địa phương mang tính trọng đại, vượt ngoài chức năng, quyền hạn của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, phát sinh các vấn đề mới mà chưa có trong các quy định của GHPGVN thì phải trình xin ý kiến chỉ đạo được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh thông qua mới được triển khai thực hiện.
          14. Chỉ được ban hành văn bản đến các cơ quan cùng cấp, khi ban hành các văn bản lên các cơ quan chức năng Nhà nước cấp tỉnh trở lên phải thông qua Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
            Điều 6. Hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
          1. Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện hoạt động thông qua các kỳ họp định kỳ (tháng, quý, năm) của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện do Trưởng ban Ban Trị sự triệu tập và chủ tọa.
             2. Nguyên tắc hoạt động: 
            Các kỳ họp toàn Ban Trị sự hoặc Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện phải được tiến hành trong tinh thần dân chủ, thảo luận và bàn bạc, cùng nhau xây dựng đoàn kết theo tinh thần lục hòa của đạo Phật. 
             3. Nội dung kỳ họp đánh giá về:
             a. Các Phật sự đã thực hiện;
             b. Xem xét, thảo luận, quyết định công việc Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện trong thời gian sắp tới.  
             4. Thời gian họp vào thượng tuần tháng 6 để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và tháng 12 dương lịch để tổng kết công tác Phật sự
cuối năm.
             5. Kỳ họp được xem là hợp lệ khi số thành viên hiện diện quá bán tổng số thành viên của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, trong đó nhất thiết phải có vị Trưởng ban hoặc vị Phó Trưởng ban Thường trực được Trưởng ban ủy nhiệm chủ trì hội nghị.
Đối với các kỳ họp định kỳ, trường hợp Trưởng ban Ban Trị sự vì duyên sự đặc biệt không thể chủ trì và tham dự thì ủy nhiệm cho vị Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện thay mặt Trưởng ban ký thư triệu tập và chủ tọa kỳ họp. 
           6. Khi có Phật sự quan trọng cần được giải quyết kịp thời, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có quyền triệu tập phiên họp bất thường để cùng nhau giải quyết, sau khi đã thống nhất ý kiến với Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban và Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
             Điều 7. Trách nhiệm của các thành viên Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
            1. Trưởng ban Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực và các vị Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện các công tác Phật sự đến các địa phương, đến các Ban Quản trị chùa, cơ sở tự viện, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn theo tinh thần nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự do tập thể Ban Trị sự biểu quyết thông qua trong kỳ họp.
            2. Trưởng ban Ban Trị sự, các vị Phó Trưởng ban và Chánh Thư ký, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chịu trách nhiệm trước toàn Ban Trị sự về việc lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự đã được tập thể Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện thông qua.
            3. Đối với những vấn đề khẩn thiết, đột xuất ngoài những điều quy định trong các nghị quyết và chương trình hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện cần được giải quyết ngay, để đảm bảo cho các hoạt động Phật sự chung. Các ủy viên chuyên môn liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công tác Phật sự, phải nhóm họp để phối hợp thực hiện dưới sự chủ trì của Trưởng ban Ban Trị sự hoặc Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện. Sau khi thực hiện xong công tác, phải báo cáo kết quả cho Thường trực Ban Trị sự trong phiên họp gần nhất để tri tường.
           Điều 8. Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
          1. Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện là người đại diện cho GHPGVN cấp huyện về tư cách pháp lý, pháp nhân đối với Nhà nước. Thay mặt Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện thực hiện việc quan hệ các mặt với Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Ban, Ngành đoàn thể của huyện, quận, thành phố, thị xã; Chịu trách nhiệm về các hoạt động Phật sự trong phạm vi đơn vị của mình trước Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện còn có vai trò là vị lãnh đạo tổng quát của cơ quan Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
        2. Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện là người phát ngôn chính thức của GHPGVN cấp huyện, hoặc ủy nhiệm cho Phó Trưởng ban Thường trực hay Trưởng ban Thông tin Truyền thông bằng văn bản thi hành.  
          3. Trưởng ban Ban Trị sự cấp huyện trực tiếp chỉ đạo các hoạt động Phật sự của Ban Quản trị các cơ sở tự viện trên địa bàn phường, xã, thị trấn trực thuộc về các công tác Phật sự và chịu trách nhiệm về sự chỉ đạo của mình.
       4. Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện là người chịu trách nhiệm trước Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh về mọi vấn đề của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện. 
          5. Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện ký bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Ủy viên chuyên môn thuộc Ban Trị sự cấp huyện (trừ các chức danh do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh phê chuẩn, bổ nhiệm).
         6. Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung, ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh. Công tác triển khai và thực hiện sự chỉ đạo, nếu không hoàn thành thì Trưởng ban Ban Trị sự phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
          Điều 9. Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
          1. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện là cấp dưới của Trưởng ban Ban Trị sự, thay mặt Trưởng ban giải quyết các công việc thông thường hằng ngày.
          2. Các Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tùy theo yêu cầu đuợc kiêm nhiệm phụ trách một số chuyên môn. 
         3. Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện đi vắng thì Phó Trưởng ban Thường trực thay mặt Trưởng ban xử lý thường vụ. Nếu Trưởng ban  Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện khuyết nhiệm thì Ban Thường trực công cử Phó Trưởng ban Thường trực làm quyền Trưởng ban đến mãn nhiệm kỳ (nếu thời gian gần mãn nhiệm kỳ) hoặc sẽ tiến hành suy cử Trưởng ban trong phiên họp khoáng đại của Ban Trị sự và có biên bản, công văn đề nghị Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh chuẩn y bằng một quyết định (nếu thời gian nhiệm kỳ còn quá lâu). Trong trường hợp đặc biệt, Phó Trưởng ban Thường trực vì nhiều lý do không thể đảm nhiệm Quyền Trưởng ban theo quy định, thì Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có văn bản trình Ban Thường trực GHPGVN cấp tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.
          Điều 10. Chánh Thư ký, Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
          1. Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chịu trách nhiệm:
          a. Điều hành các hoạt động Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện;
        b. Tổng hợp tình hình, đề xuất phương hướng kế hoạch Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện phù hợp các chuyên môn hoạt động của GHPGVN;
          c. Dự thảo các văn kiện, báo cáo cho Đại hội Phật giáo cấp huyện, các kỳ họp của Thường trực và Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện. Thừa ủy quyền Trưởng ban ký các văn thư có tính cách hành chính.
          2. Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện phụ tá Chánh Thư ký trong các chức năng và nhiệm vụ của Chánh Thư ký, thay mặt Chánh Thư ký khi Chánh Thư ký có duyên sự cần thiết phải vắng mặt.
           Phó Chánh Thư ký chỉ được phép ký các văn bản liên hệ trong phạm vi nội bộ Phật sự của GHPGVN cấp huyện. Đối với các văn bản có liên quan tới các cơ quan chính quyền trong huyện hoặc liên quan đến huyện khác... hoặc liên hệ với tỉnh thì phải từ Chánh Thư ký trở lên mới được ký ban hành văn bản. Trong 02 vị Phó Chánh Thư ký, một vị làm Phó Văn phòng phụ trách tổng hợp. 
        3. Chánh Thư ký và Phó Chánh Thư ký sau khi được sự cho phép của Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, có nhiệm vụ tuyển chọn nhân viên phục vụ các bộ phận của Văn phòng Ban Trị sự; tiếp nhận, phân phối và lưu trữ công văn, quản lý khuôn dấu, chịu trách nhiệm giữ gìn các tư liệu của các chuyên ngành.
           Điều 11. Ủy viên Pháp chế Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
          Ủy viên Pháp chế Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện giải quyết các vấn đề có liên quan pháp lý. Mọi quyết định của Ban Pháp chế phải được Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện thông qua mới được thi hành.
           Điều 12. Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
         Ủy viên Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, đánh giá việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban Trị sự và các thành viên trong Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
           Điều 13. Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
           1. Các Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có trách nhiệm:
           a. Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Thường trực Ban Trị sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện;
          b. Hỗ trợ các Ủy viên chuyên môn thuộc Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện triển khai thực hiện các hoạt động Phật sự chuyên môn hoặc công tác đặc trách do Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện phân công.
        c. Thực hiện các công tác Phật sự theo sự phân công chỉ đạo của Thường trực hoặc Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện. Không được nhân danh tư cách cá nhân trong Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện để phát ngôn, phát biểu trong các hội nghị, trước cơ quan ngôn luận nếu chưa được sự chấp thuận của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện. 
         2. Khi tham gia các tổ chức xã hội, tham gia các chương trình hoạt động, các cuộc thi mang tính xã hội, khi xuất cảnh phải có báo cáo bằng văn bản lên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.
           Điều 14. Nhiệm kỳ của Ban Trị sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
           1. Nhiệm kỳ của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện là 5 năm, ứng với nhiệm kỳ của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh. 
           2. Khi hết nhiệm kỳ mà Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện vẫn không tổ chức được Đại hội đại biểu Phật giáo huyện để cử Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện nhiệm kỳ mới, thì Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện sẽ đương nhiên bị bãi nhiệm. Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh sẽ thành lập Ban Trị sự lâm thời để điều hành công tác Phật sự cho đến khi Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện được diễn ra thành công. 
 
CHƯƠNG III
CÁC ỦY VIÊN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC GHPGVN CẤP HUYỆN
 
           Điều 15. Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện được quyền phân công các ủy viên chuyên môn phụ trách các chuyên môn tương ứng với các Ban chuyên môn của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
            1. Các chuyên môn của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện gồm có:
            a) Ban Tăng sự;
            b) Ban Giáo dục Phật giáo;
            c) Ban Hướng dẫn Phật tử;
            d) Ban Hoằng pháp;
            e) Ban Nghi lễ;
            f) Ban Văn hóa;
           g) Ban Kinh tế tài chính;
           h) Ban Từ thiện xã hội;
           i) Ban Phật giáo Quốc tế;
           j) Ban Thông tin Truyền thông;
           k) Ban Pháp chế;
           l) Ban Kiểm soát.
        2. Một chuyên môn có thể cử nhiều người cùng phụ trách tùy theo yêu cầu nhưng không quá 15 thành viên và được Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chấp thuận bằng quyết định.
           Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy viên chuyên môn
         1. Đề xuất với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chương trình hoạt động của chuyên môn mà mình phụ trách phù hợp với nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, Quy chế Ban ngành trực thuộc Trung ương GHPGVN. 
          2. Mỗi quý phải báo cáo về hoạt động của chuyên môn lên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, đồng thời gửi bản sao báo cáo về Văn phòng các Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.             
CHƯƠNG IV
TÀI CHÍNH - TÀI SẢN
           Điều 17. Tài chính và tài sản 
          Tài chính và tài sản của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện gồm có:
          1. Công đức phí do thành viên và Tăng Ni, Phật tử đóng góp.
          2. Tài vật hiến cúng hợp pháp.    
          3. Tài vật do GHPGVN cấp huyện tự tạo hợp pháp.
          Điều 18. Trách nhiệm của Ủy viên Kinh tế Tài chính Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
         1. Ủy viên Kinh tế Tài chính Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính hàng năm của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện. Kế hoạch tài chính này được thi hành sau khi Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện thông qua.  
         2. Ủy viên Kinh tế Tài chính có trách nhiệm đảm bảo tài chính cho các hoạt động của Ban Trị sự.
         Điều 19. Quỹ hoạt động của Ban Trị sự Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện
        Ủy viên Thủ quỹ thuộc Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý Quỹ hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện. Mọi nguồn tài chính được tập trung vào quỹ của Ban Trị sự. Việc thu chi phải được Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện ký duyệt.
        Điều 20. Ủy viên Kiểm soát tài chính
        Hoạt động kiểm soát do Ủy viên Kiểm soát thuộc Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện đảm nhiệm, có nhiệm vụ theo dõi, góp ý vào các hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện. Ủy viên Kiểm soát ký tên và nhận xét vào các văn bản báo cáo tài chính của thủ quỹ.
 
CHƯƠNG V
TRÁCH NHIỆM LIÊN HỆ VÀ HỘI HỌP
       Điều 21. Trách nhiệm liên hệ
      1. Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có trách nhiệm liên lạc và trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Ban Quản trị tự viên tại phường, xã, thị trấn; Tự viện, Tăng Ni thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh và cấp huyện.
      2. Tất cả văn bản ký phát hành liên hệ với các ngành chức năng của tỉnh đều phải xin ý kiến của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh.
     3. Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các quyết định hay nghị quyết về mặt chuyên ngành, do Trưởng ban chuyên ngành liên hệ đề ra, phải được Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện thông qua trước khi thi hành.
      Điều 22. Hội họp 
     Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện tổ chức kỳ họp hằng tháng, quý hoặc 6 tháng một lần và Hội nghị tổng kết cuối năm để kiểm điểm công tác, hoạch định chương trình hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện theo từng quý và cả năm.
     Điều 23. Điều khoản thi hành 
     Quy chế này gồm có 05 chương, 23 điều, được tu chỉnh tại Hội nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đa số 2/3 thành viên biểu quyết thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2022.
    Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chỉ có Hội đồng Trị sự GHPGVN mới được quyền sửa đổi, nếu xét thấy cần thiết trong quá trình thực hiện./. 
                                                                                                                                                                           BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
                                                                                                                                                                           GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Lên đầu trang