GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tấn đàn truyền giới cụ túc tại Đại Giới đàn Trí Độ

Vào lúc 19 giờ 00 ngày 12/5/2023 (nhằm 23/3/Quý Mão), Hội đồng thập sư Tăng tiến hành truyền giới cụ túc cho Giới tử Sa di tại Giới trường Giới đàn Tăng. Các vị Sa di thọ giới cụ túc sẽ được chư tôn đức dẫn thỉnh, Giáo thọ A xà lê hướng dẫn hỏi đáp các điều kiện được và không được thọ giới cụ túc như trong luật quy định và nghi thức hướng dẫn. Mỗi lần tấn đàn truyền giới cụ túc chỉ được phép tối đa 3 Sa di (vì 4 vị là túc số đủ để trở thành Tăng) và hết đàn 1 sẽ tiếp tục đàn 2 cho đến khi nào hết Giới tử.

 

 

Cùng thời gian, Hội đồng thập sư Ni cũng tiến hành truyền giới cụ túc cho Giới tử Thức xoa ma na tại Giới trường Giới đàn Ni tại chùa Tâm Ấn. Theo quy định, trước khi tấn đàn truyền giới, Hòa thượng Đàn đầu đã có lời giáo giới đến chư giới tử trước khi tấn đàn truyền trao giới pháp. Theo đó, chư giới sư tin tưởng với tấm lòng cần cầu giới pháp, các giới tử sẽ đắc giới để chính thức trở thành chúng trung tôn. Sau khi thọ giới pháp, Giới tử cần giữ gìn giới, trang nghiêm tự thân để thanh tịnh tự thân, góp phần hoằng pháp, lợi sanh, xương minh Phật pháp, phát triển Tăng đoàn, đóng góp cho Giáo hội và xã hội.

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang