GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trung ương Giáo hội Thông báo về việc gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
_______________________

Số: 285/TB-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày  14  tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2019

 

                Kính gửi:     – Ban, Viện Trung ương GHPGVN;

                                    – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố.

Hội nghị Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỳ 4 khóa VIII (2017 – 2022) là hội nghị thường niên nhằm đánh giá tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và bàn về phương hướng nhiệm vụ Phật sự năm 2020 sẽ được tổ chức tại Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh theo lịch trình như sau:

 – Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự: Ngày 28 – 29/12/2019 (nhằm ngày 03 – 04/12/ Kỷ Hợi).

– Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự Kỳ 4 Khóa VIII: Ngày 30 – 31/12/2019 (nhằm ngày 05 – 06/12/ Kỷ Hợi).

Để có đầy đủ thông tin Phật sự tổng hợp trong báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 của toàn Giáo hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố gửi báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự  năm 2019 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 của Ban, Viện và Ban Trị sự về Văn phòng Trung ương Giáo hội.

– Thời gian:  Trước ngày ngày 15/12/2019.

– Nơi gửi: 

          + BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Gửi 01 bản về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com; 01 bản về Văn phòng Thường trực TƯ GHPGVN tại TPHCM.

          + BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam: Gửi 01 bản về Văn phòng Thường trực TƯ GHPGVN tại TPHCM (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. HCM), Email: vitinhvp2@yahoo.com; 01 bản về Văn phòng TƯ GHPGVN.

          Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố hoan hỷ gửi báo cáo theo nội dung thông báo này trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng!

Bị chú:
– Ban Thư ký không tập hợp thành tích Phật sự đối với các báo cáo gửi không đúng thời gian quy định. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

(đã ký và đóng dấu)

Thượng tọa Thích Đức Thiện

Lên đầu trang