GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hình Ảnh Giới Tử thực hiện nghi thức Tuần chiếu

 

 

 

https://scontent.fhan5-6.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/346951966_620352886812340_486944152551004766_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=eDdUiiByjHcAX-U9hum&_nc_ht=scontent.fhan5-6.fna&oh=00_AfBKbm8A9bYm9hkulW371p9Xl9-uyAnVRNsxqClMS63_5Q&oe=64653830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

 

 Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang