GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thông báo Lễ Khai Pháp An cư Kiết hạ PL. 2563

Ngày 30/4/2019, Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có Thông báo về việc tổ chức Lễ Khai Pháp An cư Kiết hạ PL. 2563 do ĐĐ. Thích Đồng Thành, UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị sự ấn ký. Ban Thông tin Truyền thông tỉnh xin gửi đến chư Tôn đức cùng quý Phật tử toàn văn thông báo.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN TRỊ SỰ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  096 /TB-BTS

 

Bình Định, ngày 30 tháng  4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KHAI PHÁP AN CƯ KIẾT HẠ PL. 2563

 

     Kính gửi:

           -  Quý Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

           -  Quý Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh;

           -  Trường Trung cấp Phật học Bình Định; 

           -  Các Tịnh nghiệp Đạo tràng An cư Kiết hạ trong toàn tỉnh;

           -  Chư Tôn đức Tăng Ni trú trì các Tự viện trong toàn tỉnh.

 

Căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư Kiết hạ hằng năm;

Căn cứ Thông bạch số 070/TB-HĐTS ngày 14/02/2019 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2563;

Căn cứ tinh thần nghị quyết cuộc họp của Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ngày 15/02/2019 về việc thống nhất tổ chức Lễ Khai Pháp An cư Kiết hạ vào ngày 22/5/2019 (nhằm ngày 18/4/Kỷ Hợi).

 

Để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ, giữ gìn được quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, nay Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh quyết định tổ chức Lễ Khai Pháp An cư Kiết hạ PL. 2563, cụ thể như sau:

 1. Thời gian và địa điểm:

  • Thời gian: Từ 07 giờ 00’ đến 09 giờ 00’ ngày 22/5/2019 (18/4/Kỷ Hợi).
  • Địa điểm: Chùa Giáo Hội Tỉnh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn.

 2. Thành phần tham dự:

  • Quý Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố, mỗi địa phương: 10 vị (Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, Chánh Thư ký, các Phó Thư ký, Ban Tăng sự, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng Pháp);
  • Quý Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, mỗi đơn vị: 05 vị;
  • Tất cả các hành giả đang An cư Kiết hạ tại Tịnh nghiệp Đạo tràng trong toàn tỉnh;
  • Toàn thể chư Tăng Ni trong toàn tỉnh.

 

Để công tác tổ chức Lễ Khai Pháp An cư Kiết hạ PL. 2563 được thành công viên mãn, góp phần tạo năng lượng lục hòa cộng trụ cho toàn thể Tăng Ni trong toàn tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh kính mong Quý Ban Trị sự, Quý Ban và Phân ban, chư Tôn đức Tăng Ni thực hiện tốt nội dung của Thông Báo này.

 

Trân trọng./.

 

 

  Nơi nhận:

- Như trên;

- HT. Trưởng Ban; “để kính trình”

- Lưu VT.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

KT. TRƯỞNG BAN

P. TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 (đã ký và đóng dấu)

 

Đại Đức Thích Đồng Thành

 

 

 

 

Không có mô tả ảnh.

 

Ban Thông tin Truyền thông tỉnh

Lên đầu trang