GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ TẬP TRUNG 10 NGÀY VÀ KHÓA BỒI DƯỠNG HÀNH CHÁNH GIÁO HỘI, TRÚ TRÌ.

Vừa qua, ngày 03/6/2019, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã ra Thông báo số 109/TB-BTS do ĐĐ. Thích Đồng Thành, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ấn ký về việc tổ chức Khóa An cư Kiết hạ tập trung 10 ngày và Khóa Bồi dưỡng Hành chánh Giáo hội, Trú trì năm 2019.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   109 /TB-BTS

Bình Định, ngày  03 tháng  6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ TẬP TRUNG 10 NGÀY VÀ KHÓA BỒI DƯỠNG HÀNH CHÁNH GIÁO HỘI, TRÚ TRÌ.

 

 

          Kính gửi:

 • Thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;
 • Quý Ban và Phân Ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;
 • Quý Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;
 • Chư Tôn đức Tăng Ni trú trì các tự viện trong toàn tỉnh.

 

 

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng, hằng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới an cư nhằm thúc liễm thân tâm và trau dồi Giới - Định - Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội; Căn cứ Thông bạch số 070/TB-HĐTS, ngày 14-2-2019 của Hội Đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức An cư kiết hạ PL.2563; Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định.

 

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức Khóa An cư Kiết hạ tập trung 10 ngày cho Tăng Ni trong toàn tỉnh và tổ chức Khóa bồi dưỡng hành chánh Giáo hội, Trú trì nhằm triển khai những điểm đổi mới về Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Nghi lễ thiền môn, thủ tục hành chánh Giáo hội... hầu nâng cao kiến thức trong các hoạt động Phật sự của Tăng Ni, quý Cư sĩ Phật tử trong toàn tỉnh. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thông báo:

 I. KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ TẬP TRUNG 10 NGÀY:

 

 1. Thời gian ACKH tập trung 10 ngày: Từ ngày 05/7 đến 15/7/2019 (nhằm ngày 3/6 đến ngày 13/6/ Kỷ Hợi)
 2. Địa điểm ACKH tập trung 10 ngày:
 • Trú xứ Tăng: Tổ đình Long Khánh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn.
 • Trú xứ Ni: Chùa Tâm Ấn, 58B Ngô Quyền, Tp. Quy Nhơn.
 • Trú xứ Tăng (Hệ phái Khất sĩ): Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn.
 • Trú xứ Ni (Hệ phái Khất sĩ): Tịnh xá Bửu Quang, huyện Tuy Phước.

 II. KHÓA BỒI DƯỠNG HÀNH CHÁNH GIÁO HỘI VÀ TRÚ TRÌ:

 

 1. Thời gian: Từ ngày 06/7 đến 08/7/2019 (ngày 4/6 đến ngày 6/6/ Kỷ Hợi)
 2. Địa điểm: Chùa Giáo Hội Tỉnh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn.

 

Thành phần đăng ký ACKH và khóa bồi dưỡng:

-  Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ủy viên Ban và Phân ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ủy viên Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

-  Chư Tôn đức Tăng Ni trú trì các Tự viện trong tỉnh.

-  Chư Tôn Đức Tăng Ni, Ban hộ tự và quý Cư sĩ Phật tử trong tỉnh.

 

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị khi đăng ký danh sách tham dự khóa ACKH và khóa bồi dưỡng Hành chánh Giáo hội, trú trì thì Chư Tôn Đức, Quý Cư sĩ Phật tử đang ở địa phương nào đăng với Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố địa phương đó. Quý Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố sau khi tiếp nhận và lập thành danh sách  gửi về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trước ngày 22/6/2019 (nhằm ngày 20/5/Kỷ Hợi).

Trân trọng./.

 

* Bị chú: Quý Cư sĩ Phật tử là ủy viên các Ban và Phân ban,

 Quý Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

chỉ đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- HT. Trưởng Ban; “để kính trình”

- Lưu VT.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

KT. TRƯỞNG BAN

P. TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 (đã ấn ký)

 

Đại Đức Thích Đồng Thành

 

 

 

Lên đầu trang