GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐƠN XIN THỌ GIỚI XUẤT GIA

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN

“TRÍ HẢI - BÍCH LIÊN”, PL: 2564 - DL: 2020

 

 

 

ĐƠN XIN THỌ GIỚI ……..……..……..……..……..

 

 

Kính gửi:

  • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định;
  • Ban Tổ chức Đại Giới đàn “Trí Hải - Bích Liên”.

 

 

Con tên là: ...........................................................................................................................................................................

Pháp danh:.................................................................................................................................................................

Đạo hiệu thường dùng: ...........................................................................................................................................................................

Sinh ngày, tháng, năm: ...................................................  tại .....................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Hiện đang tu học tại:.....................................................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................................................

Xuất gia vào ngày, tháng, năm: ......................................  tại:.................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................................................

Bổn sư và địa chỉ Bổn sư (hoặc Y chỉ sư).....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Đã thọ giới .........................................................  ngày, tháng, năm ....................................................................................

Tổ chức tại chùa: .............................................  địa chỉ:.............................................................................

Do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành phố:........................................................................ tổ chức.

Nay con kính xin Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Ban Tổ chức Đại Giới đàn xem xét chấp thuận cho con được đăng ký vào hàng giới tử tại Đại Giới đàn “Trí Hải - Bích Liên” phát nguyện thọ giới ..................................... do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức.

Con xin hứa sẽ chấp hành mọi thủ tục, nội quy của Ban Tổ chức. Nguyện suốt đời giữ giới thanh tịnh, phục vụ Đạo pháp.

 

    Hồ sơ đính kèm:

- 04 đơn xin thọ giới (theo mẫu);

- 04 sơ yếu lý lịch có địa phương xác nhận (theo mẫu);

- 04 Bản sao CMND (có công chứng);

- 04 Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có công chứng);

- 04 Bản sao bằng TCPH nếu thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni (có công chứng);

- 04 Bản sao Chứng điệp (có công chứng);

- 04 Giấy giới thiệu của Ban Trị sự tỉnh, thành (nếu giới tử ở ngoài tỉnh);

- 04 Đơn phát nguyện xuất gia (01 bản chính, 03 bản photo công chứng nếu thọ Sa Di, Sa Di Ni);

- 06 tấm ảnh 3x4.

..............., ngày …… tháng …... năm 20……

Kính đơn

 

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA BỔN SƯ HOẶC Y CHỈ SƯ:

 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 

 

 

Ý KIẾN CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ:

(Nếu giới tử ngoài tỉnh Bình Định phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự cấp tỉnh)

 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 Tải đơn tại đây: 

https://docs.google.com/document/d/1v7tkaNfPWXrrKH1CuT9X6msR7bf0dp33dCHesnIjL8o/edit

Lên đầu trang