GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ tấn đàn Tỳ kheo tại Đại giới đàn Trí Hải-Bích Liên

Chiều ngày 22/7 và ngày 23/07/2020, tại giới trường chùa Long Khánh đã diễn ra lễ tấn đàn Tỳ kheo cho các giới tử Tăng.  

 

 

Hội đồng thập sư truyền trao giới pháp: Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Duyên đương vi Đường đầu Hoà thượng, HT. Thích Huệ Minh đương vi Yết-ma A-xà-lê, HT. Thích Liễu Giải đương vi giáo thọ A-xà-lê, HT. Thích Nguyên Phước đương vi giáo thọ A-xà-lê, HT. Thích Minh Nguyệt đương vi đệ nhất tôn chứng, HT. Thích Đồng Quả đệ nhị tôn chứng, HT. Thích Hồng Thiện đệ tam tôn chứng, HT. Thích Chúc Thọ đệ tứ tôn chứng, HT. Thích Giác Trí đệ ngũ tôn chứng,  TT. Thích Nguyên Hỷ đệ lục tôn chứng và TT. Thích Quảng Độ đệ thất tôn chứng.

 

 

Ban dẫn thỉnh, ban quản giới tử đã hướng dẫn các giới tử cung thỉnh Hội đồng thập sư quang lâm giới trường truyền giới.

 

 

Các giới tử theo sự hướng dẫn của ban dẫn thỉnh lần lượt cung thỉnh Hoà thượng Đường đầu, Hoà thượng Yết ma A-xà-lê, Hoà thượng giáo thọ, chư tôn đức tôn đức. 

Sau đó, các giới tử ra ngoài để Hội đồng thập sư tác pháp Yết ma. 

Các giới tử thọ Tỳ kheo mỗi đàn gồm ba vị. Sau khi trải qua các câu hỏi già nạn (tức các điều kiện để được thọ giới), các giới tử lần lượt được hướng dẫn vào để được truyền giới tướng Tỳ kheo. Giới tử nhận giới xong chính thức dự vào hàng chúng trung tôn, là Thích tử của Như Lai. 

 

Sau nghi thức truyền giới, các giới tử đã được truyền trao 3 y, bình bát, toạ cụ và đãy lọc nước. Đây là những pháp khí của Tỳ kheo và họ không được rời chúng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều ngày 3/7, giới tử Ni được chư tôn đức Ni hướng dẫn qua Hội đồng thập sư Tăng cầu giới pháp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PGBĐ

 

 

 

 

Lên đầu trang