GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

HẠ TRƯỜNG TỊNH XÁ NGỌC SƠN

HẠ về sen tỏa ngát hương

Ve ngân mấy độ, tình thương Tăng Đoàn

Bao mùa sen nở Kỳ Hoàn

Trúc Lâm mấy lượt, pháp còn ngân vang.

 

TRƯỜNG lưu nguồn ánh đạo vàng

Kỳ Viên rực rỡ, muôn ngàn Tăng, Ni

Để rồi hạt giống Từ Bi

Nảy mầm trải khắp, lối đi Ta Bà.

 

TỊNH thanh Tam Bảo ngôi nhà

Chúng sanh nương tựa, Tăng Già hóa duyên

Tịnh lòng gìn giữ căn nguyên

Tịnh độ Phật xứ, cửa thiền độ sanh.

 

XÁ buông ác pháp, hướng lành

Chấp nê lún mãi, loanh quanh sáu đường

Cho con diệu dược tình thương

Xá bao sân giận, si,…nhường thăng hoa.

 

NGỌC tâm chiếu sáng pháp tòa

Kim ngôn, ngọc ngữ, lục hòa,… hành thâm

Địa Tạng cởi trói cõi Âm

Tây Phương Tam Thánh, quang lâm cứu nàn.

 

SƠN môn Tôn, Tử,… Minh Quang

Phụng Sơn Lan Nhã, tiếp hàng hậu lai

Kệ kinh pháp bảo thuyết bài

Chơn Lý Thầy Tổ, miệt mài hoằng dương.

 

Nửa vòng trái đất ly hương

Thành tâm đảnh lễ, mười phương Tăng Đoàn

Kính dâng tất cả lòng son

Hướng về đất mẹ, làm tròn phận con.

 

 Giác An Tịnh Xá 8-7-2023 Qúy Mão

TK. Giác Châu

Lên đầu trang