GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

GIẤY GIỚI THIỆU

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH/TP …………….…………….

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /GT-BTS

 

………….., ngày         tháng        năm 20 

 

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

 

Kính gửi:

  • Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định;
  • Ban Tổ chức Đại Giới đàn “Trí Hải - Bích Liên”.

 

 

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH/TP ………………………………………………….

     

  Giới thiệu giới tử:................................................................................................

  Thế danh: ..........................................................................................................

  Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................

  Nơi sinh: ...........................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú:............................................................................................

  Ngày, tháng, năm và nơi xuất gia tu học:...............................................................                                                                                                                                

  Hiện đang tu học tại:............................................................................................

  Bổn sư (Y chỉ sư):...............................................................................................

  Nhận xét về quá trình tu học, tư cách đạo hạnh, trình độ Phật học, thế học:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kính giới thiệu đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định và Ban Tổ chức Đại Giới đàn “Trí Hải - Bích Liên” hoan hỷ xét duyệt cho Giới tử ………………………….. được thọ giới ……………………………để tu học./.

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

 

 

 Tải tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1KSMubrY-Dq-EEiM9JHsKGMNB_TKpnHTVBfkNsoP-PvY/edit

Lên đầu trang