GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

  

                                                 YẾU LÝ LỊCH

                                               ---------0O0---------

      

Họ và tên: (viết chữ in hoa)....................................................................................

Pháp danh:..............................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................... Nơi sinh: ................................................

CMND số: ……….………….. Ngày cấp:……………..… Nơi cấp:.........................

Quê quán:...............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................ ...............................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú hoặc KT3: ......................................................................................

Trình độ Văn hóa: ……………………. Ngoại ngữ: ...............................................

Ngày và nơi xuất gia (ghi rõ địa chỉ): ....................................................................

...............................................................................................................................

Bổn sư hoặc Y chỉ sư và địa chỉ:.............................................................................

...............................................................................................................................

Chức vụ (đã qua) và hiện nay trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam (nếu có):..........

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

QUAN HỆ GIA ĐÌNH

 

Họ và tên cha………………….……………. Sinh năm:........................................................................

Nghề nghiệp:....................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.........................................................................................................................

Họ và tên mẹ:…….…….……………………Sinh năm:...............................................................................

Nghề nghiệp:....................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.........................................................................................................................

Anh chị em ruột (hiện nay làm gì, ở đâu):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

Nguyện vọng: ................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan bản Sơ yếu Lý lịch này là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm lời khai trên đây.

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND

PHƯỜNG/XÃ

 

    

 ……….……, ngày ….  tháng …..  năm 20…..

Người khai

                (ký và ghi rõ họ tên, pháp danh)

 

 

                                                                                                                

                                       

 


Tải tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1_Eaa2uHhOsaH_VM_zs8o3jFYcGkAWlUFkULudMudl0g/edit

https://www.luminpdf.com/viewer/5e56f163dc95a90017ca9a28

 

 

Lên đầu trang